Nolikums

2012.gada 18.decembrī Noteikumi Nr.938

Rīgā (prot. Nr.71 71.§)

Latviešu valodas aģentūras nolikums

Izdoti saskaņā ar

Valsts pārvaldes iekārtas likuma

16.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1.  Latviešu valodas aģentūra (turpmāk – aģentūra) ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Izglītības un zinātnes ministrs aģentūras pakļautību īsteno ar Izglītības un zinātnes ministrijas starpniecību.

2. Aģentūras darbības mērķis ir veicināt latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas – statusa nostiprināšanu un ilgtspējīgu attīstību.

II. Aģentūras funkcijas, uzdevumi un kompetence

3. Aģentūrai ir šādas funkcijas:

3.1. analizēt latviešu valodas – valsts valodas – situāciju un socio­lingvistisko procesu dinamiku;

3.2. nodrošināt atbalstu latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs;

3.3. paaugstināt latviešu valodas konkurētspēju Latvijā un pasaulē.

4. Lai īstenotu noteiktās funkcijas, aģentūra veic šādus uzdevumus:

4.1. organizē un nodrošina sociolingvistisko pētījumu veikšanu par latviešu valodas situāciju Latvijā un latviešu diasporas valstīs;

4.2. organizē latviešu valodas kā otrās valodas un svešvalodas apguvi visās izglītības pakāpēs un mūžizglītībā, sniedz atbalstu mazākumtautību izglītībai latviešu valodas apguvē;

4.3. plāno, ievieš un vada projektus (seminārus, kursus pedagogu tālākizglītībai) latviešu valodas apguves, mācīšanas metodikas un starpkultūru komunikācijas jomā;

4.4. sniedz atbalstu latviešu diasporai ārvalstīs latviešu valodas apguvē un valodas saglabāšanā, veicina latviešu valodas studijas ārvalstu augstskolās;

4.5. veic pasākumus, kas veicina valsts valodas attīstību, valodas normu avotu (vārdnīcu, rokasgrāmatu) izveides, terminoloģijas izstrādes un informācijas tehnoloģiju jomā, tai skaitā  organizē projektu konkursus latviešu valodas attīstībai, vada un uzrauga projektu īstenošanu;

4.6. organizē un atbalsta zinātniskās un mācību literatūras, izglītojošo un informatīvo materiālu izstrādi un izdošanu;

4.7. sniedz konsultācijas šādos latviešu valodas jautājumos:

4.7.1. pareizrakstība, gramatika, leksika un valodas stils;

4.7.2. personvārdu atveide un identifikācija;

4.7.3. latviešu valodas apguve;

4.8. pēc tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījuma sniedz lingvistiskus atzinumus par noteiktiem tekstiem vai to daļām;

4.9. veic pasākumus, kas popularizē valsts valodas attīstību, veicina tās lietošanu un sekmē sabiedrības līdzdalību valsts valodas politikas īstenošanā;

4.10. sniedz publiskus pakalpojumus atbilstoši kompetencei, tai skaitā realizē izdoto zinātnisko un mācību literatūru, izglītojošos un informatīvos materiālus.

5. Funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai aģentūra sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm, Eiropas Savienības institūcijām un amatpersonām, citām juridiskām un fiziskām personām.

6. Aģentūra funkcijas un uzdevumus veic atbilstoši aģentūras darbības stratēģijai, kārtējā gada darbības plānam un budžetam.

7. Aģentūrai ir šādas tiesības:

7.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī no privātpersonām aģentūras funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

7.2. iekasēt maksu par aģentūras sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem atbilstoši aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādim;

7.3. publicēt informatīvos materiālus un sniegt plašsaziņas līdzekļos informāciju par aģentūras kompetencē esošajiem jautājumiem;

7.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā rīkoties ar aģentūras rīcībā esošo mantu un finanšu līdzekļiem;

7.5. saņemt ziedojumus un dāvinājumus;

7.6. atbilstoši aģentūras kompetencei slēgt līgumus ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām un to apvienībām.

III. Aģentūras pārvalde  

8. Aģentūru vada direktors. Aģentūras direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas. Aģentūras direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata izglītības un zinātnes ministrs.

9. Aģentūras direktoram var būt vietnieki. Aģentūras direktora vietniekus ieceļ amatā un atbrīvo no amata, viņu kompetenci un atbildību nosaka aģentūras direktors.

 

IV. Aģentūras darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana 

10. Aģentūras darbības tiesiskumu nodrošina aģentūras direktors. Aģentūras direktors ir atbildīgs par iekšējās kontroles un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

11. Aģentūras darbinieku administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram. Aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

12. Aģentūras direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā. Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

13. Aģentūra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo un iesniedz pārskatus par aģentūras funkciju izpildi un līdzekļu izlietojumu.

 

V. Noslēguma jautājumi

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 21.aprīļa noteikumus Nr.337 “Valsts aģentūras “Latviešu valodas aģentūra” nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2009, 64. nr.).

15. Aģentūra ir valsts aģentūras “Latviešu valodas aģentūra” funkciju, tiesību, saistību, prasību, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja.

16. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

 

Ministru prezidents V.Dombrovskis

 

Izglītības un zinātnes ministra vietā –

iekšlietu ministrs R.Kozlovskis