Mērķis un uzdevumi

Latviešu valodas aģentūras darbības mērķis ir veicināt latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas – statusa nostiprināšanu un ilgtspējīgu attīstību.

Latviešu valodas aģentūrai ir šādas funkcijas:

  1. analizēt latviešu valodas – valsts valodas – situāciju un sociolingvistisko procesu dinamiku;
  2. nodrošināt atbalstu latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs;
  3. paaugstināt latviešu valodas konkurētspēju Latvijā un pasaulē.

Lai īstenotu noteiktās funkcijas, Latviešu valodas aģentūra veic šādus uzdevumus:

  • organizē un nodrošina sociolingvistisko pētījumu veikšanu par latviešu valodas situāciju Latvijā un latviešu diasporas valstīs;
  • organizē latviešu valodas kā otrās valodas un svešvalodas apguvi visās izglītības pakāpēs un mūžizglītībā, sniedz atbalstu izglītībai latviešu valodā;
  • plāno, ievieš un vada projektus (seminārus, kursus pedagogu tālākizglītībai) latviešu valodas apguves, mācīšanas metodikas un starpkultūru komunikācijas jomā;
  • sniedz atbalstu latviešu diasporai ārvalstīs latviešu valodas apguvē un valodas saglabāšanā, veicina latviešu valodas studijas ārvalstu augstskolās;
  • veic pasākumus, kas veicina valsts valodas attīstību, valodas normu avotu (vārdnīcu, rokasgrāmatu) izveides, terminoloģijas izstrādes un informācijas tehnoloģiju jomā, tai skaitā organizē projektu konkursus latviešu valodas attīstībai, vada un uzrauga projektu īstenošanu;
  • organizē un atbalsta zinātniskās un mācību literatūras, izglītojošo un informatīvo materiālu izstrādi un izdošanu;
  • sniedz konsultācijas šādos latviešu valodas jautājumos:

– pareizrakstība, gramatika, leksika un valodas stils;
– personvārdu atveide un identifikācija;
– latviešu valodas apguve;
– pēc tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījuma sniedz lingvistiskus  atzinumus par noteiktiem tekstiem vai to daļām;
– veic pasākumus, kas popularizē valsts valodas attīstību, veicina tās lietošanu un sekmē sabiedrības līdzdalību valsts valodas politikas īstenošanā;
– sniedz publiskus pakalpojumus atbilstoši kompetencei, tai skaitā realizē izdoto zinātnisko un mācību literatūru, izglītojošos un informatīvos materiālus.

                                                                              MK Noteikumi Nr. 938

                                                                           (2012. gada 18. decembrī)

Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam šeit.