Projekti

Latviešu valodas aģentūra plāno, ievieš un vada projektus latviešu valodas apguves, mācību metodikas un starpkultūru komunikācijas jomā.

Īstenojot šo funkciju, Latviešu valodas aģentūra iesaistās dažādu ESF, starptautisku un sadarbības projektu realizācijā.

Tā kā valoda ir viena no nozīmīgākajām tautas vērtībām, tiek īstenoti pasākumi, kas sekmē dažādu tautu integrāciju Latvijas kultūras un sociāli ekonomiskajā vidē.

Valodu apguves nozīmības idejas iestrādātas Eiropas Padomes izstrādātajā Eiropas Valodu portfelī. Tas ir viens no projektiem, kuru Latviešu valodas aģentūra ir atbalstījusi jau no 2004. gada.