Projekta īstenošana Latvijā

2001. – 2002. gads

 • Latvijas speciālistu iepazīšanās ar Eiropas Valodu portfeļa (turpmāk – EVP) projektu, teorētisko un metodisko literatūru, citu valstu pieredzes apgūšana, speciālās terminoloģijas tulkošana un saskaņošana.
 • Tiek sākta Eiropas Padomes dokumenta Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana (Common European Framework of Reference for languages: Learning, Teaching, Assessment, 2001) tulkošana latviešu valodā un tulkojuma rediģēšana.
 • Divu darba grupu izveidošana pirmo Latvijas portfeļu – EVP vidusskolēniem un EVP pieaugušajiem – izstrādei. Darba grupās iesaistās pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas (Evija Papule, Dace Dalbiņa, Iveta Vītola, Anita Neimane, Vēsma Ludriksone), Latvijas Universitātes (Iveta Grīnberga, Ieva Zuicena) un Valodu mācību centra (Silvija Kārkliņa, Signe Ostrovska, Inguna Jundze, Astrīda Kroģere). Abas darba grupas vada Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta vadošā pētniece Dr. philol. Ieva Zuicena.

2003. gads

 • Ar Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) atbalstu Valodu mācību centra un IZM Izglītības satura un eksaminācijas centra speciālisti pabeidz EVP pieaugušajiemizmēģinājuma modeļa izstrādi un pirmajā redakcijā sagatavo EVP vidusskolēniem.
 • 2003. gada 26. septembrī Eiropas Valodu dienas pasākumos notiek plašākas publikas iepazīstināšana ar EVP pieaugušajiem izmēģinājuma modeli.
 • 2003. gada 25. novembrī tiek izveidota Valsts valodas aģentūra, kuras viens no darbības uzdevumiem ir Eiropas Padomes projekta „Eiropas Valodu portfelis Latvijā” īstenošana.
 • Valodu mācību centrs, Latvijas Infektoloģijas centrs un Rīgas Medicīnas koledža iesaistās starptautiskā projektā Eiropas Valodu portfelis medicīnas māsām. Portfelis paredzēts angļu valodas prasmes pilnveidei medicīnas māsām (pamata un vidēji augstā līmenī) un tiek izstrādāts angļu, spāņu, somu, itāļu un latviešu valodā.
 • Valodu mācību centrs iesaistās starptautiskā projektā „Linguapeace Europe”, kura mērķis ir izstrādāt vienotu mācību materiālu militāro terminu apguvei angļu valodā 11 Eiropas valstu militārpersonām. Informācija par projektu pieejama mājaslapā http://www.linguapeace-europe.net.

2004. gads

 • Lai sekmētu EVP ieviešanu, 2004. gada 16. jūnijā Valsts valodas aģentūras projektu konkursa „Valsts valodas attīstība” Projektu izvērtēšanas komisija apstiprina atsevišķu konkursa vadlīniju „Eiropas Valodu portfeļa izstrāde un ieviešana Latvijā”.
 • Valodu mācību centrs projektu konkursā „Valsts valodas attīstība” saņem Valsts valodas aģentūras finansiālu atbalstu 2003. gadā izstrādātā EVP pieaugušajiemizmēģinājuma modeļa pārbaudei valodu kursos un augstskolās.
 • Valodu mācību centrs iesaistās starptautiskā projektā interaktīva daudzvalodu EVP interneta versijas izstrādē.

2005. gads

 • Ar IZM 2005. gada rīkojumu Nr. 244 „Par Eiropas Valodu portfeļa akreditācijas komisiju” Latvijā tiek izveidota Eiropas Valodu portfeļa akreditācijas komisija (priekšsēdētājs Valsts valodas aģentūras direktors J. Valdmanis, priekšsēdētāja vietniece Vispārējās izglītības departamenta Izglītības attīstības nodaļas vecākā referente I. Īvāne, Komisijas locekļi – Izglītības satura un eksaminācijas centra Valsts valodas atestācijas daļas vadītāja D. Dalbiņa, Valodu mācību centra direktore S. Kārkliņa, Latvijas Tautas skolas direktore G. Masaļska, Vispārējās izglītības departamenta direktora vietniece, Integrācijas nodaļas vadītāja E. Papule, Latviešu valodas apguves valsts aģentūras direktores vietniece B. Šiliņa, Valsts valodas aģentūras Projektu daļas vadītāja I. Vītola, Latviešu valodas institūta vadošā pētniece I. Zuicena).
 • Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācija projektu konkursā „Valsts valodas attīstība” saņem Valsts valodas aģentūras finansiālu atbalstu EVP sākumskolas skolēniem izmēģinājuma modeļa manuskripta izstrādei un sākotnējai aprobācijai.
 • Apgāda „Jaunā Daugava” darba grupa projektu konkursā „Valsts valodas attīstība” saņem Valsts valodas aģentūras finansiālu atbalstu, lai Eiropas Padomes dokumenta Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšanatulkojumu sagatavotu izdošanai latviešu valodā.
 • 2005. gada 8. aprīlī tiek izveidota Latvijas Eiropas Valodu portfeļa akreditācijas komisija.
 • Valsts valodas aģentūra sadarbībā ar Valodu mācību centru sagatavo un 2005. gada aprīlī atkārtoti iesniedz Eiropas Padomes EVP akreditācijas komitejai (Strasbūrā) EVP pieaugušajiem latviešu un angļu valodā.
 • Pēc Eiropas Padomes EVP akreditācijas komitejas atzinuma saņemšanas Valodu mācību centra izstrādātais EVP pieaugušajiem 2005. gada 11. jūlijā tiek iesniegts izskatīšanai Latvijas Eiropas Valodu portfeļa akreditācijas komisijā. Komisija izstrādā rīcības plānu Eiropas Padomes ekspertu norādīto precizējumu un papildinājumu iestrādei mācību līdzeklī.
 • 2005. gada 25. novembrī Valodu mācību centrs ar Valsts valodas aģentūras finansiālu atbalstu rīko mācību semināru EVP veidotājiem Latvijā un 26. novembrī – konferenci valodu skolotājiem, metodiķiem un skolotāju izglītotājiem par EVP izmantošanas pieredzi Eiropā, kā arī tā izstrādi un lietošanu Latvijā.

2006. gads

 • Valsts valodas aģentūra sadarbībā ar IZM un Tulkošanas un terminoloģijas centru sagatavo izdošanai un izdod Eiropas Padomes dokumentu Eiropas Valodu portfelis (EVP). Principi un vadlīnijas ar paskaidrojumiem. Versija 1.0.
 • Valodu mācību centrs sadarbībā ar Valsts valodas aģentūru turpina pilnīgot EVP pieaugušajiem latviešu un angļu valodā, pēc Eiropas Padomes EVP akreditācijas komitejas lūguma tiek pievienots metodisks materiāls latviešu un krievu valodā.
 • 2006. gada 3. oktobrī LR Ministru kabinets apstiprina Valsts valodas politikas programmu 2006.—2010. gadam, kurā Eiropas Valodu portfelis iekļauts kā viens no palīglīdzekļiem mūsdienīgas mācību metodikas ieviešanai valodu apguvē.
 • 2006. gada 28. novembrī Valodu mācību centra izstrādātajam EVP pieaugušajiemEiropas Padomes EVP akreditācijas komiteja piešķir starptautisko akreditācijas numuru – 84.2006.
 • Valsts valodas aģentūra izdod Valodu mācību centra izstrādāto mācību līdzekli Eiropas Valodu portfelis pieaugušajiem. Akreditētais modelis Nr. 84.2006. Autori – Dace Dalbiņa, Iveta Grīnberga, Inguna Jundze, Silvija Kārkliņa, Signe Ostrovska, Ieva Zuicena.
 • Apgāda „Jaunā Daugava” darba grupa (Dace Dalbiņa, Vita Kalnbērziņa, Inga Kokoreviča, Anta Lazareva, Arvils Šalme, Ieva Zuicena) pabeidz Eiropas Padomes dokumenta Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana tulkojuma latviešu valodā rediģēšanu un sagatavošanu izdošanai.
 • Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācijas darba grupa turpina pilnīgot EVP skolēniem (no 7 līdz 12 gadiem) latviešu un angļu valodā. Tiek aprobēta portfeļa latviešu valodas versija, izveidoti papildu metodiskie ieteikumi EVP lietotājiem (skolotājiem un vecākiem) darbam ar izstrādāto mācību un valodu prasmju pašpārbaudes līdzekli.
 • Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācijas izstrādātais EVP skolēniem (no 7 līdz 12 gadiem) 2006. gada 14. jūlijā tiek iesniegts izskatīšanai Latvijas Eiropas Valodu portfeļa akreditācijas komisijā.
 • Pēc Valsts valodas aģentūras un Latvijas Eiropas Valodu portfeļa akreditācijas komisijas ieteikuma ar IZM finansiālu atbalstu tiek tulkota Eiropas Padomes Valodu politikas nodaļas izdotā Deivida Litla (David Little) un Radkas Perclovas (Radka Perclova) grāmata Eiropas Valodu portfelis: rokasgrāmata skolotājiem un skolotāju tālāksagatavotājiem.
 • Valodu mācību centrs izstrādā projektu „Vienota dzelzceļa valoda drošākai Eiropai” un gūst Leonardo da Vinci programmas atbalstu Eiropas Valodu portfeļa dzelzceļa darbiniekiem izstrādei. Projektā iesaistījušās 6 Eiropas Savienības valstu organizācijas. Informācija par projektu pieejama mājaslapā http://www.railwaylanguage.com/
 • 2006. un 2007. gada augustā Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācijas ikgadējā konferencē organizētas EVP darbnīcas.

2007. gads

 • Valsts valodas aģentūra izdod latviešu valodā Eiropas Padomes dokumentu Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana.
 • 2007. gada janvārī notiek izglītojoši informatīvs seminārs par EVP, kā arī tikšanās ar Eiropas Moderno valodu centra direktoru A.Batleru, ko Valsts valodas aģentūra rīko sadarbībā ar VMC.
 • 2007. gada martā notiek seminārs Valodu prasmju vērtība Eiropā un Eiropas Valodu portfelis valodu un kultūru apguvei, ko lībiešu kultūras organizāciju pārstāvjiem rīko Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts sadarbībā ar Valsts valodas aģentūru.
 • 2007. gada aprīlī Rīgā notiek konference Valoda darbībai un sadarbībai Latvijas valodu skolotājiem, ko organizē Latviešu valodas apguves valsts aģentūra.
 • Valsts valodas aģentūra sadarbībā ar Latvijas Angļu valodas skolotāju asociāciju sagatavo akreditācijai un 2007. gada 14. aprīlī iesniedz Eiropas Padomes EVP akreditācijas komitejai EVP skolēniem (vecumā no 7 līdz 12 gadiem).
 • Valodu mācību centrs, Latviešu valodas apguves valsts aģentūra un Latvijas Tautas skola uzsāk EVP pieaugušajiem ieviešanu valodu kursos visā Latvijā.
 • Valsts valodas aģentūra sagatavo izdošanai un izdod latviešu valodā Deivida Litla un Radkas Perclovas grāmatu Eiropas Valodu portfelis: rokasgrāmata skolotājiem un skolotāju tālāksagatavotājiem.
 • 2007. gada vasarā Izglītības satura un eksaminācijas centrs svešvalodu skolotāju tālākizglītības kursos piedāvā apgūt arī jautājumus par EVP izmantošanu praksē.
 • 2007. gada 22. oktobrī Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācijas izstrādātajam EVP skolēniem (no 7 līdz 12 gadiem) Eiropas Padomes EVP akreditācijas komiteja piešķir starptautisko akreditācijas numuru – 92.2007.
 • Valsts valodas aģentūra izdod Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācijas izstrādāto mācību līdzekli Mans valodu portfelis. Eiropas Valodu portfelis skolēniem (no 7 līdz 12 gadiem). Akreditētais modelis Nr. 92.2007 un metodisko materiālu Eiropas Valodu portfelis skolēniem (no 7 līdz 12 gadiem). Norādījumi skolotājiem. Autori – Silvija Andernovics, Karīna Brikmane, Ināra Dimpere, Dace Dumpe, Rita Kursīte, Inga Lande, Elita Lufta.

2008. gads

 • Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācija sāk EVP skolēniem (vecumā no 7 līdz 12 gadiem) ieviešanu Latvijas skolās.
 • 2008. gada aprīlī un oktobrī notiek informatīvi izglītojošs semināri angļu, krievu un vācu valodas skolotājiem un metodisko apvienību vadītājiem Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei un Eiropas valodu portfelis Latvijā, ko organizē Valsts valodas aģentūra sadarbībā ar Izglītības satura un eksaminācijas centru.
 • 2008. gada martā notiek informatīvi izglītojošs seminārs, ko Valodu mācību centrs organizē Latvijas Universitātes pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes docētājiem, doktorantiem un maģistriem.

2009. gads

 • Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar Vispārējās izglītības un satura centru 2009. gada 26. martā organizē semināru angļu valodas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem „EVP skolā un valodas prasmju līmeņu izmantošana svešvalodu mācību procesā”.
 • Valsts valodas centrā nodots tulkošanai Eiropas Padomes dokuments Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Language examining and test development.
 • apkopoti dati par Valodu mācību centra, Latvijas Tautas skolas un LVAVA īstenotā EVP pieaugušajiem ieviešanu valodu kursos 2007.—2009. gadā, t.sk. īstenotās aptaujas valodu apguvējiem anketu rezultāti.
 • Valodu mācību centra vadībā izstrādātais Eiropas Valodu portfelis dzelzceļa darbiniekiem 2009. gada 12. novembrī iesniegts izskatīšanai Latvijas EVP akreditācijas komisijā.

2010. gads

 • Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācija apkopojusi informāciju par EVP skolēniem (vecumā no 7 līdz 12 gadiem) ieviešanu Latvijas skolās 2008.—2010. gadā.
 • Sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru Valodu mācību centrs pilnveidojis Eiropas Valodu portfeli dzelzceļa darbiniekiem. Mācību palīglīdzeklis nosūtīts apstiprināšanai Eiropas Padomes EVP akreditācijas komitejai.

2011. gads

 • Latviešu valodas aģentūra izdod Eiropas Padomes dokumentu Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana. Valodas pārbaude un testu izstrāde (dokumentu tulkojis Valsts valodas centrs).