Latviešu valoda ārzemēs

Atbalsts latviešu valodai ārvalstīs tiek īstenots 2 jomās:

▪ atbalsts latviešu valodas kā svešvalodas apguvei ārvalstu universitātēs;

▪ atbalsts latviešu valodas apguvei diasporā.

Atbalsts latviešu valodas apguvei diasporā

Latviešu valodas aģentūras īstenoto atbalsta pasākumu kopa:

  • mācību un metodisko līdzekļu izstrāde un pieejamības nodrošināšana;
  • diasporas izglītības darbinieku profesionālā pilnveide;
  • Latvijas skolotāju profesionālā pilnveide darbam ar reemigrējušajiem bērniem un ģimenēm;
  • nedēļas nogales skolu tiešs finansiāls atbalsts;
  • atbalsts izglītojošu pasākumu organizēšanai latviešu valodas apguves un lietošanas veicināšanai diasporas mītnes zemēs;
  • latviešu valodas apguves nometnes bērniem un jauniešiem;
  • konsultācijas skolotājiem, vecākiem.

Par jautājumiem, kas saistīti ar latviešu diasporas skolām, lūdzu, sazinieties ar LVA Izglītības daļas metodiķi Aiju Otomeri, e‑pasts: aija.otomere@valoda.lv, tālr. (+371) 67350765, mob. (+371) 26158200.

 

Latviešu valodas tālmācības nodarbības lva.classflow.lv vidē

Latviešu valodas aģentūras (LVA) organizētajām latviešu valodas nodarbībām tiešsaistē aizritējis otrais mācību gads. Nodarbībās piedalījās 123 skolēni no 28 valstīm (Dānijas, Holandes, Izraēlas, Gruzijas, Tunisijas, Kipras, Azerbaidžānas, Islandes, Kanādas, Jaunzēlandes, Turcijas, Krievijas, Igaunijas, Nīderlandes, Vācijas, Austrālijas, Kataras, Norvēģijas, Čehijas, Grieķijas, Francijas, Austrijas, Polijas, Šveices, Īrijas, Zviedrijas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Apvienotās Karalistes).

Neliels atskats pilotprojekta attīstībā: LVA sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, izglītības uzņēmumu “Lielvārds” un Izglītības tehnoloģiju asociāciju latviešu valodas tālmācības organizēšanai diasporas bērniem attīstīja interneta platformu lva.classflow.lv. Latviešu valodas tālmācības pilotprojekts tika plānots laikam no 2017. gada līdz 2019. gadam, sadalot to vairākos posmos.

Sagatavošanas posms aizsākās 2016. gadā, kad tika veikti lva.classflow.lv. vides uzstādījumi, kā arī apmācīti skolotāji.
Sagatavošanas posmā skolotāji izveidoja vairāk nekā 100 nodarbību scenāriju 1.–3. klasei un pusaudžiem.

2017. gada ziemā sākās tālmācības nodarbību iekšējā aprobācija. Skolotāji vadīja sagatavotās nodarbības diasporas ģimenēm Francijā, Anglijā, Zviedrijā, Kanādā, Norvēģijā, Amerikā, Austrālijā. Tika izmēģināti vairāki tālmācības veidi (individuālas nodarbības, grupu darbs, darbs ar klasi Stokholmas latviešu skolā) ar dažāda vecuma skolēniem. Jau pēc pirmajām tiešsaistes nodarbībām tika saņemta pozitīva atgriezeniskā saite no bērniem un viņu vecākiem, kas bija vērtīgi procesa uzlabošanai.

2017. gada vasarā notika intensīvs darbs pie tālmācības nodarbību plānošanas un organizācijas, kā arī papildu skolotāju sagatavošanas. Izsludinot pieteikšanos diasporas bērniem, tika saņemti pieteikumi no 26 valstīm: Amerikas, Austrālijas, Austrijas, Čehijas, Dānijas, Francijas, Grieķijas, Horvātijas, Igaunijas, Īrijas, Jaunzēlandes, Kanādas, Kataras, Kipras, Krievijas, Lielbritānijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Spānijas, Šveices, Turcijas, Ukrainas, Vācijas, Zviedrijas.

2017. gada rudenī sākās ārējā aprobācija – mācības uzsāka 120 skolēni (6–14 gadus veci) 22 grupās. Nodarbības notiek divas reizes nedēļā konkrētā laikā. Skolotājs ar skolēniem saslēdzas Skype, mācību materiāli skolēniem pārsvarā tiek piedāvāti lva.classflow.lv vidē. Lielākā daļa uzdevumu ir interaktīvi. Mācoties latviešu valodu, skolēni vienlaikus uzzina gan par Latvijas vēsturi un kultūru, gan par aktuālo Latvijā. Tiešsaistē notiek arī klases vakari un citas aktivitātes. Pateicoties skolotāju entuziasmam, mācības nav garlaicīgas un nogurdinošas.

Patlaban tālmācības procesu nodrošina 14 profesionāli Latvijas pedagogi. Šis darbs no skolotāja prasa lielu ieguldījumu nodarbību sagatavošanā, jo nodarbību saturs tiek pielāgots katrai skolēnu grupai. Tāpat nepieciešama personības elastība un emocionālā noturība, jo tehnoloģijas ne vienmēr darbojas tā, kā gribētos, taču skolotājam ir jāspēj prasmīgi novadīt nodarbību jebkuros apstākļos. Tālmācības nodarbības vada ļoti kvalificēti, motivēti un radoši pedagogi.

Ar pedagogiem var iepazīties šeit.


Gan 2017./2018. mācību gadā, gan 2018./2019. mācību gadā  skolēni, vecāki un skolotāji izvērtēja nodarbības, sniedzot konkrētus ieteikumus gan lva.classflow.lv. vides, gan mācību procesa organizācijas uzlabošanai.

Jautājot par ieguvumiem mācību procesā, vecāki visbiežāk min šādus aspektus: sistemātiska valodas apguve profesionālu pedagogu vadībā; uzdevumu grūtības pakāpe ir pielāgota skolēnu zināšanām; interesanti veidotas nodarbības; aktuālas tēmas; iespēja būt kopā ar citiem bērniem; piedalīties aizraujošā mācību procesā; saņemt novērtējumu un uzslavas; apgūt tehnoloģijas; apzināties savu latvisko identitāti un lepoties ar to; izkopt dažādas rakstura īpašības (piemēram, patstāvību, drosmi un uzdrīkstēšanos).

Lai piedalītos tiešsaistes nodarbībās, ļoti svarīgs ir pietiekami jaudīgs internets un citi nosacījumi. Kā izmērīt interneta stiprumu savās mājās, kā arī pārējos nosacījumus veiksmīgākām mācībām var izlasīt šeit.

Informācija par brīvajām vietām meklējiet šeit.

Reģistrācija jaunajām grupām un brīvajām vietām esošajās grupās sāksies 2019. gada 26.jūnijā.

Par jautājumiem, kas saistīti ar LVA latviešu valodas tiešsaistes nodarbībām, lūdzu, sazinieties ar pilotprojekta vadītāju Santu Kazāku, e-pasts: santa.kazaka@valoda.lv

 


2018. gada 14. jūlijā Mārupē notika pilotprojektā iesaistīto skolēnu un viņu ģimeņu salidojums. Pavisam kopā piedalījās 110 dalībnieki no 21 valsts.

LVA pētījums „Valodas lietojums diasporā: citu valstu prakse un Latvijas rīcībpolitikas izvērtējums”.

LVA pētījums „Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Eiropas valstīs”.

Atbalsts latviešu valodas kā svešvalodas apguvei ārvalstu universitātēs

Kopš savas pastāvēšanas pirmsākumiem Latviešu valodas aģentūra ir sadarbojusies ar 27 ārvalstu augstskolām. Primāri atbalsts tiek sniegts Eiropas augstskolām, ārpus Eiropas– ASV un Ķīnas augstākās izglītības iestādēm. Sadarbība ar minētajām augstskolām izveidojusies gan pēc pašu augstskolu, gan pēc aģentūras iniciatīvas. Aģentūra savā darbībā pamatojas uz ziņām, kas iegūtas 2007.–2008. gadā veiktajā pētījumā „Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Eiropas valstīs”. Kopš 2008. gada vairākās augstskolās ir notikušas reformas, kuru rezultātā augstskolu darbība latviešu valodas pētniecības un studiju jomā ir mazinājusies vai dažviet pat pavisam pārtraukta. Šobrīd aģentūra aktīvi sadarbojas ar apmēram 20 ārvalstu augstākās izglītības iestādēm.

Latviešu valodas aģentūras īstenoto atbalsta pasākumu kopa:

– atbalsts latviešu lektorātu darbībai augstskolās (katru gadu atbalstīti 6–7 lektorāti);

– mācību līdzekļu, vārdnīcu, zinātniskās literatūras, daiļliteratūras, metodisko materiālu nosūtīšana augstskolām;

– mācību un metodisko līdzekļu izdošana;

– metodisko konsultāciju un informācijas nodrošināšana par pasākumiem, kas saistīti ar latviešu valodas popularizēšanu, izpēti un mācīšanu;

– pieredzes apmaiņas semināru organizēšana augstskolu docētājiem;

– atbalsts latviešu valodas vasaras skolu organizēšanai Latvijā (sadarbībā ar Latvijas Universitāti);

– atbalsts latviešu valodas popularizēšanas pasākumu organizēšanā.

Par jautājumiem, kas saistīti ar latviešu valodas kā svešvalodas apguvi ārvalstu augstākās izglītības iestādēs, lūdzu, sazinieties ar LVA Izglītības daļas metodiķi Indru Lapinsku, e-pasts: indra.lapinska@valoda.lv, tālr. (+371) 67350760.