Latviešu valoda ārzemēs

Atbalsts latviešu valodai ārvalstīs tiek īstenots 2 jomās:

▪ atbalsts latviešu valodas kā svešvalodas apguvei ārvalstu universitātēs;

▪ atbalsts latviešu valodas apguvei diasporā.

Atbalsts latviešu valodas apguvei diasporā

Latviešu valodas aģentūras īstenoto atbalsta pasākumu kopa:

  • mācību un metodisko līdzekļu izstrāde un pieejamības nodrošināšana;
  • diasporas izglītības darbinieku profesionālā pilnveide;
  • Latvijas skolotāju profesionālā pilnveide darbam ar reemigrējušajiem bērniem un ģimenēm;
  • nedēļas nogales skolu tiešs finansiāls atbalsts;
  • atbalsts izglītojošu pasākumu organizēšanai latviešu valodas apguves un lietošanas veicināšanai diasporas mītnes zemēs;
  • latviešu valodas apguves nometnes bērniem un jauniešiem;
  • konsultācijas skolotājiem, vecākiem.

Par jautājumiem, kas saistīti ar latviešu diasporas skolām, lūdzu, sazinieties ar LVA Izglītības daļas metodiķi Aiju Otomeri, e‑pasts: aija.otomere@valoda.lv, tālr. (+371) 67350765, mob. (+371) 26158200.

 

Latviešu valodas apguve lva.classflow.lv vidē

Latviešu valodas aģentūra kopš 2017. gada attīsta un pilnveido latviešu valodas apguves iespējas tālmācībā, izmantojot lva.classflow.lv vidi. Patlaban darbība vērsta vairākos virzienos:

Nodarbības tiešsaistē

Ko skolēni dara latviešu valodas nodarbībās? Varētu domāt – kāpēc šāds jautājums, nu protams, mācās latviešu valodu. Taču LVA pedagogi piedāvā daudz vairāk. Lūk, ko saka skolēnu mamma no Kanādas: „Šīs nodarbības maniem bērniem ir tik daudz ko devušas, tiešām nevaru pat izteikt vārdos, cik daudz tas man nozīmē. Ne tikai viņu vārdu krājums ir audzis, ir iemācījušies latviski lasīt, bet arī daudz ir uzzinājuši par Latvijas vēsturi, dabu un kultūru. Novērtēju, ka nodarbībās tiek runāts par svētkiem un Latvijai svarīgām dienām un notikumiem. Redzu, ka viņos ir pamodies tāds kā patriotisms un lepnums, ka viņi arī ir latvieši. Nav tā, ka mamma ir vienīgā, kas „uzbāžas” ar latviešu valodu un tradīcijām. Ja skolotāja kaut ko saka, tad ir jāieklausās.”

LVA organizētas latviešu valodas nodarbības tiešsaistē profesionāla pedagoga vadībā 7–14 gadus veciem diasporas skolēniem tiek piedāvātas kopš 2017. gada septembra, kad mācības sāka 120 skolēni 22 grupās no 26 valstīm.

2018./2019. mācību gadā latviešu valodu tālmācībā apguva 123 bērni no 28 valstīm.

2019./2020. mācību gadā latviešu valodu apguva 198 skolēni 35 valstīs.

2019./2020. mācību gadā LVA piedāvāja tiešsaistes latviešu valodas nodarbības arī remigrējušiem skolēniem (12 skolēni).

2020./2021. mācību gadā septembrī mācības ir sākuši 192 skolēni 36 valstīs. Paralēli līdz Ziemassvētkiem darbojas arī vēl 8 pusaudžu (13–16 gadi) grupas – 48 skolēni 11 valstīs. Tātad kopumā patlaban latviešu valodu tiešsaistē apgūst 240 diasporas skolēni.

Nodarbības notiek nelielās grupās (6 skolēni grupā) divas reizes nedēļā noteiktā laikā Latvijas skolotāju vadībā. Par tiešsaistes saziņas līdzekli tiek izmantots Skype vai Zoom, liela daļa mācību materiālu tiek sagatavoti un nosūtīti lva.classflow.lv vidē.

Latviešu valodas tālmācības nodarbības finansē LVA no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”. Atveroties jaunām grupām, LVA tīmekļa vietnē un feisbuka kontā tiek izsludināta pieteikšanās. Ja pieteikumu ir vairāk nekā brīvo vietu, skolēns nokļūst gaidītāju rindā. Ja atbrīvojas piemērota (vecuma, valodas prasmju un laika joslas ziņā) vieta, tā tiek piedāvāta skolēniem rindas secībā. Ja vēlaties reģistrēt bērnu gaidītāju rindā, to  var izdarīt šeit.
Pirms reģistrēšanās lūdzam iepazīties ar ieteikumiem veiksmīgām tiešsaistes nodarbībām: šeit.

Pedagogu sagatavošana un profesionālā pilnveide

LVA tālmācības pedagogi regulāri pilnveido savu profesionālo meistarību, tiekoties semināros klātienē vai tiešsaistē, kā arī daloties pieredzē un sniedzot ikdienas atbalstu cits citam tiešajā saziņā.

Lai paplašinātu nodarbību pieejamību, LVA sadarbībā ar Izglītības uzņēmumu „Lielvārds” ir sagatavojusi 66 skolotājus patstāvīgam darbam lva.classflow.lv vidē.

lva.classflow.lv resursu krātuves izveide un pilnveide

Kopš 2019. gada tiek veidota resursu krātuve. Tajā ir ievietoti atbalsta materiāli tālmācības skolotājiem – ieteikumi lietotājiem, diagnostikas darbu un nodarbību paraugi, tālmācības nodarbību programma. Resursu krātuve regulāri tiek papildināta ar jauniem mācību materiāliem. Ja vēlaties izmantot lva.classflow.lv resursu krātuves materiālus, lūdzam rakstīt uz e-pastu: pupa.metodikasskola@gmail.com.

Pasākumi skolēniem, vecākiem, pedagogiem

Tālmācības skolēniem, vecākiem un pedagogiem katru gadu tiek rīkoti kopīgi pasākumi. 2018. gada vasarā Latvijā notika tālmācības skolēnu salidojums, kurā piedalījās 110 dalībnieku. 2019. gada vasarā tika rīkota tālmācības skolēnu nometne-salidojums (70 pilna laika dalībnieki, 160 dalībnieki – noslēguma pasākumā).

13.–15.07.2020. skolotājiem, kas sagatavoti darbam lva.classflow.lv vidē, tika organizēta tiešsaistes konference lva.classflow.lv: pieredze, izaicinājumi un iespējas. Tajā piedalījās 70 dalībnieku.

Par jautājumiem, kas saistīti ar tālmācības nodarbībām, lūdzam rakstīt uz e-pastu: santa.kazaka@valoda.lv.

LVA pētījums „Valodas lietojums diasporā: citu valstu prakse un Latvijas rīcībpolitikas izvērtējums”.

LVA pētījums „Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Eiropas valstīs”.

 

Atbalsts latviešu valodas kā svešvalodas apguvei ārvalstu universitātēs

Kopš savas pastāvēšanas pirmsākumiem Latviešu valodas aģentūra ir sadarbojusies ar 27 ārvalstu augstskolām. Primāri atbalsts tiek sniegts Eiropas augstskolām, ārpus Eiropas– ASV un Ķīnas augstākās izglītības iestādēm. Sadarbība ar minētajām augstskolām izveidojusies gan pēc pašu augstskolu, gan pēc aģentūras iniciatīvas. Aģentūra savā darbībā pamatojas uz ziņām, kas iegūtas 2007.–2008. gadā veiktajā pētījumā „Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Eiropas valstīs”. Kopš 2008. gada vairākās augstskolās ir notikušas reformas, kuru rezultātā augstskolu darbība latviešu valodas pētniecības un studiju jomā ir mazinājusies vai dažviet pat pavisam pārtraukta. Šobrīd aģentūra aktīvi sadarbojas ar apmēram 20 ārvalstu augstākās izglītības iestādēm.

Latviešu valodas aģentūras īstenoto atbalsta pasākumu kopa:

– atbalsts latviešu lektorātu darbībai augstskolās (katru gadu atbalstīti 6–7 lektorāti);

– mācību līdzekļu, vārdnīcu, zinātniskās literatūras, daiļliteratūras, metodisko materiālu nosūtīšana augstskolām;

– mācību un metodisko līdzekļu izdošana;

– metodisko konsultāciju un informācijas nodrošināšana par pasākumiem, kas saistīti ar latviešu valodas popularizēšanu, izpēti un mācīšanu;

– pieredzes apmaiņas semināru organizēšana augstskolu docētājiem;

– atbalsts latviešu valodas vasaras skolu organizēšanai Latvijā (sadarbībā ar Latvijas Universitāti);

– atbalsts latviešu valodas popularizēšanas pasākumu organizēšanā.

Par jautājumiem, kas saistīti ar latviešu valodas kā svešvalodas apguvi ārvalstu augstākās izglītības iestādēs, lūdzu, sazinieties ar LVA Izglītības daļas metodiķi Indru Lapinsku, e-pasts: indra.lapinska@valoda.lv, tālr. (+371) 67350760.