Latviešu valoda ārzemēs

Atbalsts latviešu valodai ārvalstīs tiek īstenots 2 jomās:

▪ atbalsts latviešu valodas kā svešvalodas apguvei ārvalstu universitātēs;

▪ atbalsts latviešu valodas apguvei diasporā.

 

Atbalsts latviešu valodas apguvei diasporā

Latviešu valodas aģentūras īstenoto atbalsta pasākumu kopa:

 • mācību un metodisko līdzekļu izstrāde un pieejamības nodrošināšana;
 • diasporas izglītības darbinieku profesionālā pilnveide;
 • Latvijas skolotāju profesionālā pilnveide darbam ar reemigrējušajiem bērniem un ģimenēm;
 • nedēļas nogales skolu tiešs finansiāls atbalsts;
 • atbalsts izglītojošu pasākumu organizēšanai latviešu valodas apguves un lietošanas veicināšanai diasporas mītnes zemēs;
 • latviešu valodas apguves nometnes bērniem un jauniešiem;
 • konsultācijas skolotājiem, vecākiem.

Par jautājumiem, kas saistīti ar latviešu diasporas skolām, lūdzu, sazinieties ar LVA Izglītības daļas metodiķi Aiju Otomeri, e‑pasts: aija.otomere@valoda.lv, tālr. (+371) 67350765, mob. (+371) 26158200.

 

Latviešu valodas apguve lva.classflow.lv vidē

Latviešu valodas aģentūra kopš 2017. gada piedāvā latviešu valodas apguves iespējas, izmantojot lva.classflow.lv vidi.

lva.classflow.lv platforma kļuvusi par vietni, kas piedāvā:

 • diasporas bērniem (7–14 gadi) apgūt latviešu valodu tiešsaistē profesionāla Latvijas pedagoga vadībā,
 • tālmācības skolotāju apmācību un profesionālo pilnveidi (kursi, semināri, konferences),
 • ClassFlow mācību resursu krātuvi,
 • ClassFlow vides ekspertu konsultācijas,
 • pasākumus LVA tiešsaistes nodarbību skolēniem, skolotājiem un vecākiem.

Tālmācības nodarbībās skolēni:

 • mācās latviešu valodu,
 • iepazīst Latvijas kultūru, vēsturi, dabu,
 • apgūst vēl milzum daudz citu interesantu lietu,
 • iegūst jaunus draugus!

Vairāk informācijas šeit: https://maciunmacies.valoda.lv/izglitiba-diaspora/talmaciba

Par jautājumiem, kas saistīti ar LVA tālmācības nodarbībām, lūdzu, sazinieties ar LVA Izglītības daļas metodiķi Santu Klaivu, e‑pasts: santa.kazaka@valoda.lv

 

LVA pētījums „Valodas lietojums diasporā: citu valstu prakse un Latvijas rīcībpolitikas izvērtējums”.

LVA pētījums „Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Eiropas valstīs”.

 

Atbalsts latviešu valodas kā svešvalodas apguvei ārvalstu universitātēs

Kopš savas pastāvēšanas pirmsākumiem Latviešu valodas aģentūra ir sadarbojusies ar 27 ārvalstu augstskolām. Primāri atbalsts tiek sniegts Eiropas augstskolām, ārpus Eiropas– ASV un Ķīnas augstākās izglītības iestādēm. Sadarbība ar minētajām augstskolām izveidojusies gan pēc pašu augstskolu, gan pēc aģentūras iniciatīvas. Aģentūra savā darbībā pamatojas uz ziņām, kas iegūtas 2007.–2008. gadā veiktajā pētījumā „Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Eiropas valstīs”. Kopš 2008. gada vairākās augstskolās ir notikušas reformas, kuru rezultātā augstskolu darbība latviešu valodas pētniecības un studiju jomā ir mazinājusies vai dažviet pat pavisam pārtraukta. Šobrīd aģentūra aktīvi sadarbojas ar apmēram 20 ārvalstu augstākās izglītības iestādēm.

Latviešu valodas aģentūras īstenoto atbalsta pasākumu kopa:

– atbalsts latviešu lektorātu darbībai augstskolās (katru gadu atbalstīti 6–7 lektorāti);

– mācību līdzekļu, vārdnīcu, zinātniskās literatūras, daiļliteratūras, metodisko materiālu nosūtīšana augstskolām;

– mācību un metodisko līdzekļu izdošana;

– metodisko konsultāciju un informācijas nodrošināšana par pasākumiem, kas saistīti ar latviešu valodas popularizēšanu, izpēti un mācīšanu;

– pieredzes apmaiņas semināru organizēšana augstskolu docētājiem;

– atbalsts latviešu valodas vasaras skolu organizēšanai Latvijā (sadarbībā ar Latvijas Universitāti);

– atbalsts latviešu valodas popularizēšanas pasākumu organizēšanā.

Par jautājumiem, kas saistīti ar latviešu valodas kā svešvalodas apguvi ārvalstu augstākās izglītības iestādēs, lūdzu, sazinieties ar LVA Izglītības daļas metodiķi Indru Lapinsku, e-pasts: indra.lapinska@valoda.lv, tālr. (+371) 67350760.