Latviešu valoda ārzemēs

Atbalsts latviešu valodai ārvalstīs tiek īstenots 2 jomās:

▪ atbalsts latviešu valodas kā svešvalodas apguvei ārvalstu universitātēs;

▪ atbalsts latviešu valodas apguvei diasporā.

 

Atbalsts latviešu valodas apguvei diasporā

Latviešu valodas aģentūras īstenoto atbalsta pasākumu kopa:

 • mācību un metodisko līdzekļu izstrāde un pieejamības nodrošināšana;
 • diasporas izglītības darbinieku profesionālā pilnveide;
 • Latvijas skolotāju profesionālā pilnveide darbam ar reemigrējušajiem bērniem un ģimenēm;
 • nedēļas nogales skolu tiešs finansiāls atbalsts;
 • atbalsts izglītojošu pasākumu organizēšanai latviešu valodas apguves un lietošanas veicināšanai diasporas mītnes zemēs;
 • latviešu valodas apguves nometnes bērniem un jauniešiem;
 • konsultācijas skolotājiem, vecākiem.

Par jautājumiem, kas saistīti ar latviešu diasporas skolām, lūdzu, sazinieties ar LVA Izglītības daļas metodiķi Aiju Otomeri, e‑pasts: aija.otomere@valoda.lv, tālr. (+371) 67350765, mob. (+371) 26158200.

 

Latviešu valodas apguve lva.classflow.lv vidē

Latviešu valodas aģentūra kopš 2017. gada piedāvā latviešu valodas apguves iespējas, izmantojot lva.classflow.lv vidi.

lva.classflow.lv platforma kļuvusi par vietni, kas piedāvā:

 • diasporas bērniem (7–14 gadi) apgūt latviešu valodu tiešsaistē profesionāla Latvijas pedagoga vadībā,
 • tālmācības skolotāju apmācību un profesionālo pilnveidi (kursi, semināri, konferences),
 • ClassFlow mācību resursu krātuvi,
 • ClassFlow vides ekspertu konsultācijas,
 • pasākumus LVA tiešsaistes nodarbību skolēniem, skolotājiem un vecākiem.

Tālmācības nodarbībās skolēni:

 • mācās latviešu valodu,
 • iepazīst Latvijas kultūru, vēsturi, dabu,
 • apgūst vēl milzum daudz citu interesantu lietu,
 • iegūst jaunus draugus!

Vairāk informācijas šeit: https://maciunmacies.valoda.lv/izglitiba-diaspora/talmaciba

Par jautājumiem, kas saistīti ar LVA tālmācības nodarbībām, lūdzu, sazinieties ar LVA Izglītības daļas metodiķi Santu Klaivu, e‑pasts: santa.kazaka@valoda.lv.

 

LVA pētījums „Valodas lietojums diasporā: citu valstu prakse un Latvijas rīcībpolitikas izvērtējums”.

 

Atbalsts latviešu valodas kā svešvalodas apguvei

ārvalstu universitātēs

2007.–2008. gadā tika veikts pētījums „Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Eiropas valstīs”. Pamatojoties uz ziņām, kas iegūtas minētajā pētījumā, Latviešu valodas aģentūra izveidoja sadarbību ar 27  ārvalstu augstskolām latviešu valodas un kultūras kursu stiprināšanai. Laika gaitā situācija gan ir mainījusies. Kopš 2008. gada vairākās augstskolās ir notikušas reformas, kuru rezultātā augstskolu darbība latviešu valodas pētniecības un studiju jomā ir apsīkusi vai dažviet pat pilnībā pārtraukta,  tādēļ ir arī mazinājies to augstskolu skaits, kurām aģentūra sniedz informatīvu vai finansiālu atbalstu. Primāri atbalsts tiek sniegts Eiropas augstskolām, ārpus Eiropas – ASV, Dienvidkorejas un Ķīnas augstākās izglītības iestādēm. Šobrīd aģentūra aktīvu kontaktu uztur ar 17 ārvalstu augstākās izglītības iestādēm.

Latviešu valodas aģentūras īstenoto atbalsta pasākumu kopa:

 • atbalsts latviešu lektorātu darbībai augstskolās (katru gadu atbalstīti 8 lektorāti);
 • atbalsts latviešu valodas popularizēšanas pasākumu organizēšanā (katru gadu atbalstīti 4–5 pasākumi);
 • metodisko konsultāciju un informācijas nodrošināšana par pasākumiem, kas saistīti ar latviešu valodas popularizēšanu, izpēti un mācīšanu;
 • mācību un metodisko līdzekļu izdošana;
 • pieredzes apmaiņas semināru organizēšana augstskolu docētājiem;
 • atbalsts latviešu valodas vasaras skolu organizēšanai Latvijā (sadarbībā ar Latvijas Universitāti);
 • mācību līdzekļu, vārdnīcu, zinātniskās literatūras, daiļliteratūras, metodisko materiālu nosūtīšana augstskolām.

Par jautājumiem, kas saistīti ar latviešu valodas kā svešvalodas apguvi ārvalstu augstākās izglītības iestādēs, lūdzu, sazinieties ar LVA Valodas attīstības daļas vadītāju Indru Lapinsku, e-pasts: indra.lapinska@valoda.lv, tālr. (+371) 67350760.