Diaspora

Atbalsts latviešu valodas apguvei diasporā

Latviešu valodas aģentūras (LVA) īstenoto atbalsta pasākumu kopa:

 • mācību un metodisko līdzekļu izstrāde un pieejamības nodrošināšana;
 • diasporas izglītības darbinieku profesionālā pilnveide;
 • Latvijas skolotāju profesionālā pilnveide darbam ar reemigrējušajiem bērniem un ģimenēm;
 • nedēļas nogales skolu tiešs finansiāls atbalsts;
 • atbalsts izglītojošu pasākumu organizēšanai latviešu valodas apguves un lietošanas veicināšanai diasporas mītnes zemēs;
 • latviešu valodas apguves nometnes bērniem un jauniešiem;
 • konsultācijas skolotājiem, vecākiem.

Latviešu valodu ārpus Latvijas var apgūt 25 valstīs aptuveni 103 neformālās izglītības mācību iestādēs, kas tiek sauktas par nedēļas nogales skolām (karte ar tām atrodama http://maciunmacies.valoda.lv/vva/).

Latviešu diasporas nedēļas nogales skolas

  ASV Dienvidamerika  Austrālija Eiropa Kanāda Krievijas Federācija
Skolu skaits 24 1  7 66 5 3

Atbalstu Austrumu diasporai līdz 2005. gadam nodrošināja Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA), pēc tam šīs atbalsta funkcijas IZM deleģēja LVA. Krievijā latviešu nedēļas nogales skolas darbojas vēstniecības telpās Maskavā un ģenerālkonsulāta telpās Sanktpēterburgā, notiek latviešu valodas kursi Latviešu kultūras biedrībā Maskavā, kā arī latviešu valodu var apgūt latviešu kopienās Omskā, Krasnojarskā un Baškortostānā (to nodrošina divi pedagogi no Latvijas). LVA finansiālu atbalstu sniedz arī trīs skolotāju darbībai latviešu nedēļas nogales skolā Maskavā un viena skolotāja darbībai Latviešu kultūras biedrībā Maskavā.Ziemeļamerikā, Austrālijā un Kanādā latviešu skolu darbība ir stabila un mācību programmas ir veidotas, balstoties uz gadu desmitos iegūtu pieredzi un rūpīgi izkoptām tradīcijām. Eiropas valstīs situācija mainās ātri un latviešu skolu skaits nemitīgi pieaug. Visvairāk šādu nedēļas nogales skolu Eiropā ir Lielbritānijā, Īrijā un Vācijā.

Nedēļas nogales skolu tiešais līdzfinansējums, kas skolām ļauj noteiktāk plānot darbību ilgtermiņā, vecāku līdzmaksājumu novirzot citām aktuālām vajadzībām, pirmoreiz bija pieejams 2013. gadā. 2015. gadā konkursa kārtībā tika izraudzītas 42 nedēļas nogales skolas (28 skolas Eiropā, 9 – ASV, 3 – Austrālijā, 2 – Kanādā), kas saņēmušas finansiālo atbalstu telpu īres, skolotāju ceļa izdevumu u. c. kompensācijai. Diasporas skolu finansiālais atbalsts līdzšinējā apjomā turpinās arī 2016. gadā. Finansējumu latviešu skolām Eiropā administrē Eiropas Latviešu apvienība (ELA), bet finansējumu skolām ASV, Austrālijā un Kanādā – PBLA.

LVA finansiālu atbalstu sniedz arī izglītojošu pasākumu organizēšanai latviešu valodas apguves un lietošanas veicināšanai diasporas mītnes zemēs. 2015. gadā šādā veidā tika realizēti 3 pasākumi Eiropā un 13 pasākumi ārpus tās (tai skaitā 3 pasākumi Krievijas Federācijā), kuros piedalījās 902 dalībnieki. Atbalsts turpinās arī 2016. gadā.

Katru gadu notiek Latviešu valodas aģentūras rīkotā diasporas bērnu un jauniešu latviešu valodas apguves nometne „Mana Latvija”, kā arī profesionālās pilnveides kursi diasporas nedēļas nogales skolu pedagogiem gan Latvijā, gan mītnes zemēs. Par ikgadēju tradīciju ir kļuvusi latviešu diasporas izglītības darbinieku pulcēšanās LVA sadarbībā ar PBLA organizētajos profesionālās pilnveides kursos Latvijā. 2015. gadā tajos piedalījās 45 dalībnieki no Austrālijas, Austrijas, Beļģijas, Dānijas, Francijas, Grieķijas, Igaunijas, Islandes, Itālijas, Īrijas, Kanādas, Krievijas, Lielbritānijas, Luksemburgas, Norvēģijas, Spānijas, Šveices, Vācijas un Zviedrijas. Mācību programma ietvēra gan teorētiskās lekcijas, gan arī praktiskās meistarklases un pieredzes apmaiņas pasākumus. Lai nodrošinātu kursu satura plašāku pieejamību, lekcijas un nodarbības tika filmētas. Šī tradīcija, kas tika aizsākta 2014. gadā, sniedz iespēju savas zināšanas papildināt gan tiem diasporas izglītības darbiniekiem, kas uz Latviju nevar atbraukt, gan arī tiem jaunajiem skolotājiem, kas tikai vēl sāks darbu nākotnē. Tāpat lekciju arhīvs ļauj veidot katru gadu jaunu kursu programmu, neatkārtojot jau iepriekš izskatītās tēmas. Visi ieraksti ir pieejami vietnē http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab3.

LVA organizē arī profesionālās pilnveides kursus Latvijas skolu skolotājiem, kas strādā ar reemigrējušajiem bērniem. 2015. gadā šādi tika izglītoti 79 pedagogi.

LVA nodrošina nedēļas nogales skolas ar mācību un metodiskajiem līdzekļiem – elektroniskie mācību un metodiskie līdzekļi visiem par brīvu ir pieejami http://maciunmacies.valoda.lv/, www.sazinastilts.lv, http://epupa.valoda.lv, skolām tiek sūtīti arī LVA izdotie mācību un metodiskie līdzekļi, aptuveni reizi gadā skolas saņem no citām izdevniecībām iepirktus izdevumus. Jaunās skolas saņem mācību un metodisko līdzekļu komplektus darba uzsākšanai.Skolas regulāri tiek informētas par jaunumiem mājaslapā www.valoda.lv, pa elektronisko pastu, LVA Facebook.com lapā @Latviešu valodas aģentūra, kā arī slēgtajā Facebook.com grupā „Latviešu diasporas skoliņu skolotāji”.

Kopš 2010. gada katru gadu LVA ir izvirzījusi diasporas izglītības darbiniekus un skolēnus apbalvošanai ar IZM Atzinības un Pateicības rakstu, kas ir nozīmīgs instruments saiknes uzturēšanai ar Latviju. Tā, piemēram, 2014. gadā ar IZM Pateicības rakstu apbalvoti 353 bērni, kas apgūst latviešu valodu un kultūras tradīcijas diasporas nedēļas nogales skolās, bet ar IZM Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu latviskās izglītības veicināšanā diasporā – 26 diasporas izglītības darbinieki. 2015. gadā IZM mainīja apbalvojumu piešķiršanas nolikumu, tādēļ to ieguva tikai 4 LVA izvirzītie diasporas darbinieki. 2016. gadā LVA izstrādā un diasporas darbiniekiem plāno pasniegt savu apbalvojumu.

Plānojot un īstenojot diasporas atbalsta aktivitātes, LVA cieši sadarbojas ar diasporas organizācijām – PBLA, ELA, Latviešu biedrību Īrijā, Latviešu nacionālo padomi Lielbritānijā.

Par jautājumiem, kas saistīti ar latviešu diasporas skolām, lūdzu, sazinieties ar LVA Izglītības daļas metodiķi Aiju Otomeri, e‑pasts: aija.otomere@valoda.lv, tālr. (+371) 67350765, mob. (+371) 26158200.

PIRMO REIZI NOTIKS DIASPORAS SKOLU KONKURSS “ZELTA PŪKA”

2023. gadā Latviešu valodas aģentūra uzsāk jaunu tradīciju, lai pateiktos diasporas latviešu skolu komandām – skolu vadītājiem, skolotājiem un vecākiem, kuri entuziastiski un pašaizliedzīgi veic izcilu darbu latviešu valodas kopšanā un saglabāšanā ārpus Latvijas robežām. Līdz 2023. gada 1. jūnijam ikviens interesents var izvirzīt savu kandidātu 10 konkursa nominācijām [šeit].

Nominācijas

Konkursa nominācijas tiek attiecinātas uz 2022.–2023. mācību gadu, izņemot nomināciju “Dzintars”, kurai nominants tiek izvirzīts par mūža ieguldījumu.

Kategorija “Skolvadība un notikumi”:

 • nominācija “Pērkons” – diasporas latviešu skolas vadītājs, kas pārsteidz un iedvesmo, savērpj pasākumus un notikumus, ar karstu sirdi un vēsu prātu vada un saliedē;
 • nominācija “Ozolzīle” – stabilākā un mīlētākā diasporas latviešu skolas tradīcija, rituāls vai pasākums;
 • nominācija “Rasa” – šī mācību gada interesantākā un brīnumainākā diasporas latviešu skolas nodarbība, aktivitāte vai pasākums.

Kategorija “Pedagoģiskā darbība”:

 • nominācija “Liesma” – diasporas skolotājs, kurš šajā mācību gadā aizrauj ar pārsteidzošu un neizsīkstošu enerģiju, entuziasmu, dinamiku un izdomu;
 • nominācija “Liepa” – diasporas skolotājs, kurš ir izcils un neatlaidīgs latvisko tradīciju sargātājs un turpinātājs;
 • nominācija “Saule” – diasporas skolotājs, kura sirds siltums un mīlestība pret bērniem, Latviju un latviešu valodu iededz spožu gaismu mācību procesā;
 • nominācija “Zalktis” – diasporas skolotājs, kura pedagoģiskā gudrība un viedums palīdz gan kolēģiem un vecākiem, gan stiprina latviešu valodas zināšanas bērniem un jauniešiem;
 • nominācija “Jūra” – diasporas skolotājs, kurš nodarbībās Latviju atklāj kā attīstītu un modernu valsti, iepazīstinot ar aktuālajiem notikumiem un veidojot bērnu un jauniešu piederību mūsdienu Latvijai.

Kategorija “Mūža ieguldījums”:

 • nominācija “Dzintars” – skolotājs, kurš savu mūžu veltījis latviešu valodas saglabāšanai diasporā.

Kategorija “Atbalsts”:

 • nominācija “Mežvītenis” – vecāks, kurš šajā mācību gadā bijis neatsverams balsts latviešu skolas darbībai.

Kandidātus nominācijām aicinām pieteikt līdz 2023. gada 1. jūnijam. Balsojums par izvirzītajiem nominantiem notiks no 2023. gada 2. līdz 30 jūnijam. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2023. gada 11. jūlijā.

Konkursa balvu fonds: 1000 EUR. Katras nominācijas uzvarētājs saņems piemiņas balvu un dāvanu karti 100 EUR vērtībā grāmatu iegādei www.janisroze.lv (nodrošina sūtīšanu arī uz ārvalstīm).

Nominantus var izvirzīt ikviens – skolēni, vecāki, skolotāji, skolu vadītāji, diasporas organizācijas, biedrības u.c. Viena persona var pieteikt nominantus vienai vai vairākām nominācijām, taču viena persona vienai konkrētai nominācijai var izvirzīt tikai vienu nominantu.

Konkursa nolikums: https://ieej.lv/fyW9S

Elektroniska anketa nominantu pieteikšanai: https://ieej.lv/1vbvG

Latviešu valodas aģentūras latviskās izglītības diasporā atbalsta sistēma ir veidota, balstoties uz diasporas nevalstisko organizāciju, diasporas skolu vadītāju un skolotāju identificētajām vajadzībām. Tā stiprina diasporas skolu ilgstamību un pēctecību – tiek nodrošināta latviešu skolu darbība un pastāvēšana, skolu materiāltehniskās bāzes veidošana, ir izveidota un regulāri papildināta visiem pieejama apjomīga mācību un metodisko līdzekļu krātuve www.maciunmacies.lv, regulāri tiek izglītoti diasporas skolotāji gan klātienē, gan attālināti, organizēti dažādi diasporas ģimenes, bērnus un jauniešus iesaistoši konkursi un tiešsaistes pasākumi. Atbalsta pasākumi tiek finansēti no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde”.

 

Sīkāka informācija

Latviešu valodas aģentūras metodiķe

Liene Valdmane, liene.valdmane@valoda.lv

+371 22 144 144

 

Aicinām diasporas skolotājus pievienoties metodikas skolai „Pupa”!

2023./2024. mācību gadā metodikas skola „Pupa” aicina diasporas skolotājus pilnveidot zināšanas, gūt un aktīvi dalīties ar pieredzi ikmēneša tīmekļsemināros. Tajos būs iespēja sastapt gan LVA metodiķus, gan pieaicinātus ekspertus, gan kolēģus – diasporas skolotājus. Semināros arī saņemsiet informāciju par LVA jaunumiem.

Mācību gada garumā plānoti deviņi tīmekļsemināri 2 stundu garumā Zoom platformā no plkst. 18.00 līdz 20.00 pēc Latvijas laika. 1. semestrī semināri notiks ceturtdienu vakaros:

 • 28. septembrī,
 • 19. oktobrī,
 • 23. novembrī,
 • 14. decembrī.

28. septembra semināra tēma „LVA jaunākie mācību līdzekļi latviešu valodas apguvei diasporas skolēniem”.

Informāciju par pieslēgšanos, semināru ierakstus un citus semināros izmantotos materiālus saņems tikai reģistrētie dalībnieki. Reģistrēties aicinām šeit.

Skolotāji, kuri aktīvi iesaistīsies metodikas skolas semināros (dalīsies pieredzē), saņems diplomus un balvas – latviešu valodas mācīšanai noderīgus materiālus.

Metodikas skolas „PUPA” mērķis ir sniegt metodisku atbalstu diasporas skolotājiem latviešu valodas mācīšanā. Kopš 2019. gada metodikas skolas ietvaros veidoti 20 elektroniski izdevumi, no kuriem katrs veltīts kāda mācību procesā nozīmīga temata iepazīšanai, ietverot gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskus piemērus, gan saites uz noderīgiem materiāliem. Izdevumi izmantojami arī turpmāk, un tie pieejami katram interesentam šeit. Turpat atrodami 2021./2022. un 2022./2023. mācību gadā notikušo tiešsaistes semināru ieraksti.

2022./2023. mācību gadā metodikas skolas „PUPA” semināros piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki no 18 valstīm, tostarp no ASV, Kanādas un Austrālijas. 21 aktīvākajam dalībniekam nosūtīti apliecinājumi par piedalīšanos un balvas. Dalībnieki pozitīvi vērtē piedalīšanos semināros: „Metodikas skola „PUPA” ir kā enerģijas lādiņš, kurš uzlādē, lai varētu veiksmīgi soļot savu iesākto ceļu.”

 

Kontaktpersona: Linda Krastiņa

linda.krastina@valoda.lv

 

AICINĀM IZVIRZĪT NOMINANTUS DIASPORAS SKOLU KONKURSĀ „ZELTA PŪKA”!