Diaspora

Atbalsts latviešu valodas apguvei diasporā

Latviešu valodas aģentūras (LVA) īstenoto atbalsta pasākumu kopa:

  • mācību un metodisko līdzekļu izstrāde un pieejamības nodrošināšana;
  • diasporas izglītības darbinieku profesionālā pilnveide;
  • Latvijas skolotāju profesionālā pilnveide darbam ar reemigrējušajiem bērniem un ģimenēm;
  • nedēļas nogales skolu tiešs finansiāls atbalsts;
  • atbalsts izglītojošu pasākumu organizēšanai latviešu valodas apguves un lietošanas veicināšanai diasporas mītnes zemēs;
  • latviešu valodas apguves nometnes bērniem un jauniešiem;
  • konsultācijas skolotājiem, vecākiem.

Latviešu valodu ārpus Latvijas var apgūt 25 valstīs aptuveni 103 neformālās izglītības mācību iestādēs, kas tiek sauktas par nedēļas nogales skolām (karte ar tām atrodama http://maciunmacies.valoda.lv/vva/).

Latviešu diasporas nedēļas nogales skolas

  ASV Dienvidamerika  Austrālija Eiropa Kanāda Krievijas Federācija
Skolu skaits 24 1  7 66 5 3

Atbalstu Austrumu diasporai līdz 2005. gadam nodrošināja Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA), pēc tam šīs atbalsta funkcijas IZM deleģēja LVA. Krievijā latviešu nedēļas nogales skolas darbojas vēstniecības telpās Maskavā un ģenerālkonsulāta telpās Sanktpēterburgā, notiek latviešu valodas kursi Latviešu kultūras biedrībā Maskavā, kā arī latviešu valodu var apgūt latviešu kopienās Omskā, Krasnojarskā un Baškortostānā (to nodrošina divi pedagogi no Latvijas). LVA finansiālu atbalstu sniedz arī trīs skolotāju darbībai latviešu nedēļas nogales skolā Maskavā un viena skolotāja darbībai Latviešu kultūras biedrībā Maskavā.Ziemeļamerikā, Austrālijā un Kanādā latviešu skolu darbība ir stabila un mācību programmas ir veidotas, balstoties uz gadu desmitos iegūtu pieredzi un rūpīgi izkoptām tradīcijām. Eiropas valstīs situācija mainās ātri un latviešu skolu skaits nemitīgi pieaug. Visvairāk šādu nedēļas nogales skolu Eiropā ir Lielbritānijā, Īrijā un Vācijā.

Nedēļas nogales skolu tiešais līdzfinansējums, kas skolām ļauj noteiktāk plānot darbību ilgtermiņā, vecāku līdzmaksājumu novirzot citām aktuālām vajadzībām, pirmoreiz bija pieejams 2013. gadā. 2015. gadā konkursa kārtībā tika izraudzītas 42 nedēļas nogales skolas (28 skolas Eiropā, 9 – ASV, 3 – Austrālijā, 2 – Kanādā), kas saņēmušas finansiālo atbalstu telpu īres, skolotāju ceļa izdevumu u. c. kompensācijai. Diasporas skolu finansiālais atbalsts līdzšinējā apjomā turpinās arī 2016. gadā. Finansējumu latviešu skolām Eiropā administrē Eiropas Latviešu apvienība (ELA), bet finansējumu skolām ASV, Austrālijā un Kanādā – PBLA.

LVA finansiālu atbalstu sniedz arī izglītojošu pasākumu organizēšanai latviešu valodas apguves un lietošanas veicināšanai diasporas mītnes zemēs. 2015. gadā šādā veidā tika realizēti 3 pasākumi Eiropā un 13 pasākumi ārpus tās (tai skaitā 3 pasākumi Krievijas Federācijā), kuros piedalījās 902 dalībnieki. Atbalsts turpinās arī 2016. gadā.

Katru gadu notiek Latviešu valodas aģentūras rīkotā diasporas bērnu un jauniešu latviešu valodas apguves nometne „Mana Latvija”, kā arī profesionālās pilnveides kursi diasporas nedēļas nogales skolu pedagogiem gan Latvijā, gan mītnes zemēs. Par ikgadēju tradīciju ir kļuvusi latviešu diasporas izglītības darbinieku pulcēšanās LVA sadarbībā ar PBLA organizētajos profesionālās pilnveides kursos Latvijā. 2015. gadā tajos piedalījās 45 dalībnieki no Austrālijas, Austrijas, Beļģijas, Dānijas, Francijas, Grieķijas, Igaunijas, Islandes, Itālijas, Īrijas, Kanādas, Krievijas, Lielbritānijas, Luksemburgas, Norvēģijas, Spānijas, Šveices, Vācijas un Zviedrijas. Mācību programma ietvēra gan teorētiskās lekcijas, gan arī praktiskās meistarklases un pieredzes apmaiņas pasākumus. Lai nodrošinātu kursu satura plašāku pieejamību, lekcijas un nodarbības tika filmētas. Šī tradīcija, kas tika aizsākta 2014. gadā, sniedz iespēju savas zināšanas papildināt gan tiem diasporas izglītības darbiniekiem, kas uz Latviju nevar atbraukt, gan arī tiem jaunajiem skolotājiem, kas tikai vēl sāks darbu nākotnē. Tāpat lekciju arhīvs ļauj veidot katru gadu jaunu kursu programmu, neatkārtojot jau iepriekš izskatītās tēmas. Visi ieraksti ir pieejami vietnē http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab3.

LVA organizē arī profesionālās pilnveides kursus Latvijas skolu skolotājiem, kas strādā ar reemigrējušajiem bērniem. 2015. gadā šādi tika izglītoti 79 pedagogi.

LVA nodrošina nedēļas nogales skolas ar mācību un metodiskajiem līdzekļiem – elektroniskie mācību un metodiskie līdzekļi visiem par brīvu ir pieejami http://maciunmacies.valoda.lv/, www.sazinastilts.lv, http://epupa.valoda.lv, skolām tiek sūtīti arī LVA izdotie mācību un metodiskie līdzekļi, aptuveni reizi gadā skolas saņem no citām izdevniecībām iepirktus izdevumus. Jaunās skolas saņem mācību un metodisko līdzekļu komplektus darba uzsākšanai.Skolas regulāri tiek informētas par jaunumiem mājaslapā www.valoda.lv, pa elektronisko pastu, LVA Facebook.com lapā @Latviešu valodas aģentūra, kā arī slēgtajā Facebook.com grupā „Latviešu diasporas skoliņu skolotāji”.

Kopš 2010. gada katru gadu LVA ir izvirzījusi diasporas izglītības darbiniekus un skolēnus apbalvošanai ar IZM Atzinības un Pateicības rakstu, kas ir nozīmīgs instruments saiknes uzturēšanai ar Latviju. Tā, piemēram, 2014. gadā ar IZM Pateicības rakstu apbalvoti 353 bērni, kas apgūst latviešu valodu un kultūras tradīcijas diasporas nedēļas nogales skolās, bet ar IZM Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu latviskās izglītības veicināšanā diasporā – 26 diasporas izglītības darbinieki. 2015. gadā IZM mainīja apbalvojumu piešķiršanas nolikumu, tādēļ to ieguva tikai 4 LVA izvirzītie diasporas darbinieki. 2016. gadā LVA izstrādā un diasporas darbiniekiem plāno pasniegt savu apbalvojumu.

Plānojot un īstenojot diasporas atbalsta aktivitātes, LVA cieši sadarbojas ar diasporas organizācijām – PBLA, ELA, Latviešu biedrību Īrijā, Latviešu nacionālo padomi Lielbritānijā.

Par jautājumiem, kas saistīti ar latviešu diasporas skolām, lūdzu, sazinieties ar LVA Izglītības daļas metodiķi Aiju Otomeri, e‑pasts: aija.otomere@valoda.lv, tālr. (+371) 67350765, mob. (+371) 26158200.