Konsultācijas

Latviešu valodas aģentūras lingvisti sniedz konsultācijas latviešu valodas jautājumos. Ikviens iedzīvotājs var saņemt konsultācijas:

  • par citvalodu īpašvārdu atveidi latviešu valodā atbilstoši latviešu literārās valodas normām;
  • personvārdu pareizrakstības un identifikācijas jautājumos, ka dažādās valodās rakstītie priekšvārdi attiecas uz vienu un to pašu personu (piem., Ivans krieviski, Johans vāciski un Jānis latviski var būt viena un tā pati persona, kuras personvārda rakstība pielāgota dažādu valodu personvārdu rakstības tradīcijām);
  • pareizrakstības, pareizrunas, gramatikas, leksikas un valodas stila jautājumos.

Konsultācijas tiek sniegtas:

  • pa tālruni 67225879, 27890160.
  • pa e-pastu konsultacija@valoda.lv;
  • klātienē − Latviešu valodas aģentūras lingvistes apmeklētājus pieņem Rīgā, Meistaru ielā 10–401, 4. stāvā.

Iepazīstieties ar LVA izstrādāto lietotni Valodas konsultācijas: elektroniskā datubāze”.

Lietotnē apkopoti:

  • LVA lingvistiem biežāk uzdotie jautājumi;
  • sadaļā „Valodas konsultācijas” skaidrotie jautājumi LVA izdotajos populārzinātnisko rakstu krājumos „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi”;
  • VVC Latviešu valodas ekspertu komisijas lēmumi.

Mūsu speciālisti sniedz arī lingvistiskus atzinumus, t. i., kāda vārda, teikuma vai teksta fragmenta skaidrojumu no valodas viedokļa – kā to saprast un uztvert attiecīgajā kontekstā.

Lai saņemtu izziņu par citvalodu īpašvārdu atveidi latviešu valodā, līdzi jāņem dokuments vai tā kopija, kurā norādīta uzvārda oriģinālforma (pase, dzimšanas apliecība u. c.).

Personvārdu atveidi un pareizrakstību latviešu valodā nosaka Valsts valodas likums un Ministru kabineta noteikumi Nr. 114 „Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju”.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 790 „Latviešu valodas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis” no 2014. gada 1. janvāra Latviešu valodas aģentūrā turpmāk par maksu tiks sniegti šādi pakalpojumi:

1) izziņas

–   par dažādās valodās rakstītu vienas personas personvārdu identifikāciju,

–   par vienas personas latviešu valodā rakstīto atšķirīgo personvārdu (gan priekšvārdu, gan uzvārdu) rakstījuma identifikāciju,

–   par vienas dzimtas personvārdu (gan priekšvārdu, gan uzvārdu) atšķirīgo rakstījumu identifikāciju,

–   par priekšvārda, uzvārda maiņu;

2) lingvistiskie atzinumi par vārdu, vārdu savienojumu, teksta fragmentu skaidrojumu;

3) lingvistiskās ekspertīzes par vārdu, vārdu savienojumu, teksta fragmentu skaidrojumu.

 

Precīzāka informācija par maksas pakalpojumiem LVA tīmekļvietnē – Par mums/Maksas pakalpojumi.

Darba laiks: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no 8.30 līdz 17.00, pārtraukums no 13.00 līdz 13.30.

Piektdienās apmeklētājus nepieņem.

Tālrunis informācijai un konsultācijām 67225879, 27890160.

e-pasts: konsultacija@valoda.lv.