Aģentūras darbība

Latviešu valodas aģentūra ir izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Aģentūras darbības mērķis ir veicināt latviešu valodas ‒ Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas ‒ statusa nostiprināšanu un ilgtspējīgu attīstību.

Latviešu valodas aģentūra ir izveidota 2009. gada 1. jūlijā, reorganizējot Valsts valodas aģentūru un Latviešu valodas apguves valsts aģentūru.

Latviešu valodas aģentūra īsteno valsts valodas politiku, kas formulēta „Valsts valodas politikas pamatnostādnēs 2021.‒2027. gadam”.

Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.‒2027. gadam īstenošanas plāns

2021.‒2023. gadam.

Latviešu valodas aģentūrā tiek veikta personas datu apstrāde.

Personas datu apstrādi reglamentē Latviešu valodas aģentūras 2020. gada 9. septembra iekšējie noteikumi Nr. 1.1.5/ „Fizisko personu datu aizsardzības (privātuma) politika”.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: agentura@valoda.lv