20.03.2024.

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi

Latviešu valodas aģentūra 2024. gadā turpina organizēt pedagogu profesionālās pilnveides kursus. Kursu mērķis – pilnveidot latviešu valodas un citu  mācību priekšmetu pedagogu profesionālo kompetenci atbilstoši 2018. gada 11. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” un saskaņā ar LVA nolikumu, nodrošinot skolotājiem metodisku atbalstu atbilstoši kompetencēs balstītam mācību saturam un mūsdienīga izglītošanās procesa prasībām.

 

12.01.2024.

Latviešu valodas aģentūras metodikas skola sākumskolas pedagogiem Mācīsim latviski!

Latviešu valodas aģentūra (LVA) no 1996. gada sniedz atbalstu skolām, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmas. Šobrīd, pārejot uz mācībām valsts valodā katrā mācību priekšmetā un stundā, LVA piedāvā metodisku atbalstu šī procesa veiksmīgai īstenošanai.

Aicinām pievienoties LVA metodikas skolai „Mācīsim latviski!”:

  • sākumskolas 1.–3. klašu skolotājus, īpaši tos skolotājus, kuri strādā skolās, kurās notiek pāreja uz mācībām valsts valodā,
  • sākumskolas skolotājus, kuri strādā skolās, kurās mācās skolēni ar atšķirīgām latviešu valodas prasmēm (neviendabīga valodas vide),
  • citus interesentus.

Metodikas skola „Mācīsim latviski!” aicina skolotājus pilnveidot zināšanas, gūt un aktīvi dalīties ar pieredzi, pievienojoties desmit tīmekļsemināriem. Tajos būs iespēja sastapt gan LVA metodiķus, gan pieaicinātus ekspertus, gan kolēģus – sākumskolas skolotājus. Semināros arī saņemsiet informāciju par LVA jaunumiem.

Plānotās tēmas:

  • dažādu mācību jomu satura un latviešu valodas integrēta apguve kā atbalsts skolēnam, mācoties latviski,
  • latviešu valodas satura apguve lingvistiski neviendabīgā vidē,
  • latviskas vides veidošanas iespējas skolā un ārpusskolas pasākumos,
  • digitālie rīki latviešu valodas prasmju pilnveidei,
  • sadarbība ar vecākiem un apkārtējo kopienu latviešu valodas apguves veicināšanai.

Par regulāru piedalīšanos metodikas skolā skolotāji saņems apliecību par apgūtu profesionālās pilnveides programmu (24 stundas), taču var izmantot iespēju piedalīties tikai atsevišķos semināros. Skolotāji, kuri dalīsies pieredzē ar labās prakses piemēriem, kā sniegt atbalstu skolēniem ar nepietiekamu latviešu valodas prasmi, saņems latviešu valodas mācīšanai noderīgus materiālus.

Tīmekļsemināri notiks trešdienās platformā MS Teams.
24. janvārī 15.30–17.00,
28. februārī 15.30–17.00,
13. martā 10.00–11.30,
17. aprīlī 15.30–17.00,
15. maijā 15.30–17.00,
5. jūnijā 10.00–11.30,
28. augustā 10.00–11.30,
25. septembrī 15.30–17.00,
23. oktobrī 10.00–11.30,
27. novembrī 15.30–17.00.

Informāciju par pieslēgšanos saņems tikai reģistrētie dalībnieki. Reģistrēties aicinām šeit.