Pedagogu profesionālās pilnveides kursi

Latviešu valodas aģentūra 2024. gadā turpina organizēt pedagogu profesionālās pilnveides kursus. Kursu mērķis – pilnveidot latviešu valodas un citu  mācību priekšmetu pedagogu profesionālo kompetenci atbilstoši 2018. gada 11. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” un saskaņā ar LVA nolikumu, nodrošinot skolotājiem metodisku atbalstu atbilstoši kompetencēs balstītam mācību saturam un mūsdienīga izglītošanās procesa prasībām.

Aicinām diasporas skolotājus pievienoties metodikas skolai „Pupa”!

2023./2024. mācību gadā metodikas skola „Pupa” aicina diasporas skolotājus pilnveidot zināšanas, gūt un aktīvi dalīties ar pieredzi ikmēneša tīmekļsemināros. Tajos būs iespēja sastapt gan LVA metodiķus, gan pieaicinātus ekspertus, gan kolēģus – diasporas skolotājus. Semināros arī saņemsiet informāciju par LVA jaunumiem.

Mācību gada garumā plānoti deviņi tīmekļsemināri 2 stundu garumā Zoom platformā no plkst. 18.00 līdz 20.00 pēc Latvijas laika. 1. semestrī semināri notiks ceturtdienu vakaros:

 • 28. septembrī,
 • 19. oktobrī,
 • 23. novembrī,
 • 14. decembrī.

28. septembra semināra tēma „LVA jaunākie mācību līdzekļi latviešu valodas apguvei diasporas skolēniem”.

Informāciju par pieslēgšanos, semināru ierakstus un citus semināros izmantotos materiālus saņems tikai reģistrētie dalībnieki. Reģistrēties aicinām šeit.

Skolotāji, kuri aktīvi iesaistīsies metodikas skolas semināros (dalīsies pieredzē), saņems diplomus un balvas – latviešu valodas mācīšanai noderīgus materiālus.

Metodikas skolas „PUPA” mērķis ir sniegt metodisku atbalstu diasporas skolotājiem latviešu valodas mācīšanā. Kopš 2019. gada metodikas skolas ietvaros veidoti 20 elektroniski izdevumi, no kuriem katrs veltīts kāda mācību procesā nozīmīga temata iepazīšanai, ietverot gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskus piemērus, gan saites uz noderīgiem materiāliem. Izdevumi izmantojami arī turpmāk, un tie pieejami katram interesentam šeit. Turpat atrodami 2021./2022. un 2022./2023. mācību gadā notikušo tiešsaistes semināru ieraksti.

2022./2023. mācību gadā metodikas skolas „PUPA” semināros piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki no 18 valstīm, tostarp no ASV, Kanādas un Austrālijas. 21 aktīvākajam dalībniekam nosūtīti apliecinājumi par piedalīšanos un balvas. Dalībnieki pozitīvi vērtē piedalīšanos semināros: „Metodikas skola „PUPA” ir kā enerģijas lādiņš, kurš uzlādē, lai varētu veiksmīgi soļot savu iesākto ceļu.”

 

Kontaktpersona: Linda Krastiņa

linda.krastina@valoda.lv

 

12.01.2024.

Latviešu valodas aģentūras metodikas skola sākumskolas pedagogiem Mācīsim latviski!

Latviešu valodas aģentūra (LVA) no 1996. gada sniedz atbalstu skolām, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmas. Šobrīd, pārejot uz mācībām valsts valodā katrā mācību priekšmetā un stundā, LVA piedāvā metodisku atbalstu šī procesa veiksmīgai īstenošanai.

Aicinām pievienoties LVA metodikas skolai „Mācīsim latviski!”:

 • sākumskolas 1.–3. klašu skolotājus, īpaši tos skolotājus, kuri strādā skolās, kurās notiek pāreja uz mācībām valsts valodā,
 • sākumskolas skolotājus, kuri strādā skolās, kurās mācās skolēni ar atšķirīgām latviešu valodas prasmēm (neviendabīga valodas vide),
 • citus interesentus.

Metodikas skola „Mācīsim latviski!” aicina skolotājus pilnveidot zināšanas, gūt un aktīvi dalīties ar pieredzi, pievienojoties desmit tīmekļsemināriem. Tajos būs iespēja sastapt gan LVA metodiķus, gan pieaicinātus ekspertus, gan kolēģus – sākumskolas skolotājus. Semināros arī saņemsiet informāciju par LVA jaunumiem.

Plānotās tēmas:

 • dažādu mācību jomu satura un latviešu valodas integrēta apguve kā atbalsts skolēnam, mācoties latviski,
 • latviešu valodas satura apguve lingvistiski neviendabīgā vidē,
 • latviskas vides veidošanas iespējas skolā un ārpusskolas pasākumos,
 • digitālie rīki latviešu valodas prasmju pilnveidei,
 • sadarbība ar vecākiem un apkārtējo kopienu latviešu valodas apguves veicināšanai.

Par regulāru piedalīšanos metodikas skolā skolotāji saņems apliecību par apgūtu profesionālās pilnveides programmu (24 stundas), taču var izmantot iespēju piedalīties tikai atsevišķos semināros. Skolotāji, kuri dalīsies pieredzē ar labās prakses piemēriem, kā sniegt atbalstu skolēniem ar nepietiekamu latviešu valodas prasmi, saņems latviešu valodas mācīšanai noderīgus materiālus.

Tīmekļsemināri notiks trešdienās platformā MS Teams.
24. janvārī 15.30–17.00,
28. februārī 15.30–17.00,
13. martā 10.00–11.30,
17. aprīlī 15.30–17.00,
15. maijā 15.30–17.00,
5. jūnijā 10.00–11.30,
28. augustā 10.00–11.30,
25. septembrī 15.30–17.00,
23. oktobrī 10.00–11.30,
27. novembrī 15.30–17.00.

Informāciju par pieslēgšanos saņems tikai reģistrētie dalībnieki. Reģistrēties aicinām šeit.

24. janvāra semināra tēma „Rakstītprasmes attīstīšana 1.–3. klasē”. Pie mums viesosies Daugavpils Universitātes docente Dr. paed. Sandra Zariņa.