Apbalvojumu nolikums

Lāčplēša iela 35 – 5, Rīga, LV – 1011, tālr. 67201680, 67287228, fakss 67201683, epasts agentura@valoda.lv, www.valoda.lv

 

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

 

13.07.2016.Nr.1.1.5./1

Apbalvojumu nolikums

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra

noteikumu Nr. 928 „Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju

un pašvaldību apbalvojumi” 8. punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka Latviešu valodas aģentūras (turpmāk – Aģentūra) apbalvojumu dibināšanas mērķi, apbalvojumu veidus, apbalvojumiem izvirzīto kandidātu ierosināšanas, izvērtēšanas un apbalvojumu pasniegšanas kārtību.
  2. Par apbalvojumu izgatavošanu, iegādi un apbalvošanas organizatorisko nodrošināšanu ir atbildīga Izglītības daļa.

II. Apbalvojumu dibināšanas mērķis un apbalvojumu veidi

3. Apbalvojuma mērķis ir izteikt Aģentūras atzinību vai pateicību izciliem Latvijas un diasporas izglītības un kultūras darbiniekiem, izglītojamiem, studentiem, valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju darbiniekiem un dažāda līmeņa organizācijām par darbu, nopelniem un ieguldījumu Aģentūras mērķu sasniegšanā.

4. Aģentūras apbalvojumi to nozīmīguma secībā ir:

4.1. Aģentūras Atzinības raksts (1. pielikums);

4.2. Aģentūras Pateicības raksts (2. pielikums).

5. Aģentūras Atzinības rakstu piešķir par ieguldījumu izglītības, kultūras un valsts valodas nozarē, tai skaitā:

5.1. par nozīmīgu ieguldījumu vai sasniegumiem kādā no Aģentūras atbildībā esošajām jomām;

5.2. par valsts valodas tēla spodrināšanu, popularizēšanu vai veidošanu Latvijā vai ārvalstīs;

5.3. nozīmīgu ieguldījumu veiksmīgas sadarbības ar Aģentūras klientiem veidošanā.

6. Aģentūras Pateicības rakstu pasniedz par ieguldījumu veiksmīgas sadarbības veidošanā, ieguldījumu un svarīgu uzdevumu kvalitatīvu izpildi izglītības, kultūras un valsts valodas nozarē, par sasniegumiem Latvijas valsts tēla veidošanā vai popularizēšanā.

7. Aģentūras Atzinības rakstu un Aģentūras Pateicības rakstu var pasniegt fiziskām un juridiskām personām. Atzinības rakstu un Aģentūras Pateicības rakstu vienai un tai pašai personai var piešķirt atkārtoti.

8. Aģentūras Atzinības rakstu izgatavo atbilstoši šo Noteikumu 1. pielikumā sniegtajam paraugam. Aģentūras Pateicības rakstu izgatavo atbilstoši šo Noteikumu 2. pielikumā sniegtajam paraugam.

III. Apbalvojumiem izvirzīto kandidātu ierosināšanas kārtība

9. Aģentūras apbalvojumus piešķir par iepriekšējā gadā paveikto vai par nopelniem ilgākā laikposmā. Iepriekšējais gads šo Noteikumu izpratnē ir vienu gadu ilgs laikposms līdz ierosinājuma iesniegšanai par apbalvojuma piešķiršanu.

10. Aģentūra izskata ierosinājumu par apbalvošanu, ja to iesniegusi:

10.1. valsts vai pašvaldības iestāde;

10.2. biedrība vai nodibinājums;

10.3. izglītības iestāde.

11. Ierosinājumā par apbalvošanu ar Aģentūras apbalvojumu norāda šo noteikumu 3. pielikumā minēto informāciju.

12. Ierosinājumu par apbalvošanu ar Aģentūras apbalvojumu rakstiski iesniedz Aģentūras direktoram vai Aģentūras direktora pilnvarotai personai.

IV. Ierosinājumu izvērtēšanas un apbalvojumu piešķiršanas kārtība

13. Ierosinājumus par Aģentūras apbalvojuma piešķiršanu izskata Apbalvošanas padome. Apbalvošanas padomes sastāvu nosaka Aģentūras direktors ar rīkojumu.

14. Apbalvošanas padomē papildus Aģentūras darbiniekiem var iekļaut arī citu iestāžu un organizāciju pārstāvjus.

15. Apbalvošanas padomi vada Aģentūras Izglītības daļas vadītāja.

16. Ierosinājumus par apbalvošanu Apbalvošanas padome izskata slēgtā sēdē un par katru apbalvošanai izvirzīto kandidātu pieņem motivētu lēmumu.

17. Apbalvošanas padome pieņem lēmumus koleģiāli vienojoties, bet domstarpību gadījumā – balsojot. Balsošanas gadījumā lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojusi vairāk nekā puse no visiem padomes locekļiem. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir Apbalvošanas padomes priekšsēdētāja balss.

18. Apbalvošanas padomes sēdes protokolē Apbalvošanas padomes sekretārs. Pēc sēdes protokola parakstīšanas tiek sagatavots Aģentūras rīkojums par apbalvojuma piešķiršanu, kuru paraksta Aģentūras direktors.

19. Ja Apbalvošanas padome lemj par Aģentūras apbalvojuma piešķiršanu Apbalvošanas padomes loceklim vai tā ģimenes loceklim, attiecīgais Apbalvošanas padomes loceklis jautājuma izlemšanā un balsošanā nepiedalās.

20. Apbalvošanas padomes sekretārs, saņemot ierosinājumu, izvērtē tā noformējuma atbilstību Noteikumu prasībām. Ja ierosinājums par apbalvošanu nav noformēts atbilstoši Noteikumu prasībām, Apbalvošanas padomes sekretārs lūdz iesniedzēju papildināt vai precizēt ierosinājumā norādīto informāciju.

21. Apbalvošanas padome ne retāk kā vienu reizi trīs mēnešos izvērtē iesniegtos ierosinājumus par kandidātu apbalvošanu ar Aģentūras apbalvojumu. Lēmuma pieņemšanai var pieaicināt ierosinājuma iesniedzēju vai citu ekspertu.

22. Vērtējot ierosinājumus par apbalvošanu, Apbalvošanas padome:

22.1. izvērtē kandidāta īpašos nopelnus un reputāciju;

22.2. lēmuma pieņemšanai var pieaicināt ierosinājuma iesniedzēju vai citu ekspertu;

22.3. lemj par Aģentūras apbalvojuma piešķiršanu un apbalvojuma veidu.

23. Apbalvošanas padomes sekretārs iepazīstina iesnieguma iesniedzēju ar Apbalvošanas padomes lēmumu.

24. Ja Apbalvošanas padome noraidījusi apbalvošanas ierosinājumu, Apbalvošanas padomes sekretārs par to rakstiski informē iesniedzēju.

V. Apbalvojumu pasniegšanas kārtība un apbalvoto personu reģistrs

25. Aģentūras apbalvojumu apbalvotajai personai svinīgos apstākļos pasniedz Aģentūras direktors vai viņa pilnvarota persona.

26. Ar Aģentūras apbalvojumiem apbalvoto personu reģistrēšanu nodrošina Aģentūras Izglītības daļa.

27. Apbalvoto personu reģistrā norāda šādu informāciju:

27.1. fiziskai personai – apbalvotā vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu, savukārt juridiskai personai – pilnu nosaukumu;

27.2. nopelnus, par kuriem persona apbalvota;

27.3. Apbalvošanas padomes un Aģentūras direktora lēmuma datumus un numurus;

27.4. apbalvojuma veidu;

27.5. apbalvojuma kārtas numuru;

28. Aģentūras Atzinības rakstu un Pateicības rakstu pasniedz ierāmētu.

 

VI. Noslēguma jautājums

29. Izdevumus Aģentūras apbalvojumu izgatavošanai sedz no Aģentūras budžeta līdzekļiem.

 

Saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju 2016. gada 20. aprīlī.

Saskaņots ar Valsts heraldikas komisiju 2016. gada 30. jūnijā.

 

 

Direktors Jānis Valdmanis

1. pielikums

Latviešu valodas aģentūras

2016. gada 13. jūlija noteikumiem Nr. 1.1.5./1

„Apbalvojumu nolikums”

Atzinības raksts

2. pielikums

Latviešu valodas aģentūras

2016. gada 13. jūlija noteikumiem Nr. 1.1.5/1

„Apbalvojumu nolikums”

Pateicības raksts

3. pielikums

Latviešu valodas aģentūras

2016. gada 13. jūlija noteikumiem Nr. 1.1.5/1

„Apbalvojumu nolikums”

 

Saskaņā ar Latviešu valodas aģentūras Apbalvojuma nolikuma (13.07.2016. Iekšējie noteikumi Nr. 1.1.5./1) 21. punktu Apbalvošanas padome izvērtē iesniegtos ierosinājumus četras reizes gadā – marta, jūnija, septembra un decembra pēdējā nedēļā (no 25. līdz 31. datumam).

Ierosinājumus var iesniegt līdz attiecīgo mēnešu 20. datumam.

 

Kontaktpersona:

LVA Izglītības daļas metodiķe Iveta Marševska

e-pasts: iveta.marsevska@valoda.lv

tālr. 67350757; 22843589