Mēs īstenojam Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzfinansētu projektu

Projekta nosaukums:
Latviešu valodas apguves e-mācību kursa izveide trešo valstu valstspiederīgajiem izglītības un darba tirgus pieejamības veicināšanai.
Projekta īstenošanas laiks: 01.12.2009-30.06.2010
Projekta īstenotājs: A/s „Datorzinību centrs”

Projekta partneri:

  • Izglītības un zinātnes ministrija
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
  • Latviešu valodas aģentūra

Projekta mērķis.

Izveidot elektronisku mācību programmu, kas trešo valstu valstspiederīgajiem ļauj apgūt latviešu valodu (prasmes līmenis A1 un A2) un iegūt zināšanas par Latvijas valsti, vēsturi, ģeogrāfiju un sabiedrisko dzīvi.

Projekta budžets: LVL 140 320

Finansējuma avoti:

  • Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzekļi
  • Valsts budžeta līdzekļi

Projekta vispārīgais mērķis.

Projekta vispārīgais mērķis ir nodrošināt taisnīgu attieksmi pret trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas dalībvalsts teritorijā, un īstenot sekmīgu integrācijas politiku ar mērķi piešķirt trešo valstu valstspiederīgajiem līdzvērtīgas tiesības un pienākumus kā Eiropas Savienības pilsoņiem, kā arī novērst diskriminēšanu ekonomiskajā, sociālajā un kultūras dzīvē.

Projekta specifiskais mērķis.

Projekta specifiskais mērķis ir izveidot elektronisku mācību programmu, kas trešo valstu valstspiederīgajiem ļauj apgūt latviešu valodu (prasmes līmenis A1 un A2) un iegūt zināšanas par Latvijas valsti, vēsturi, ģeogrāfiju un sabiedrisko dzīvi.

Mērķa grupa.

Projekta mērķa grupa ir trešo valstu valstspiederīgie, kas nesen ieradušies un vēlas iegūt uzturēšanās atļauju Latvijā.

Vispārīgā informācija par projektu.
Projekta ietvaros tiks izveidota elektroniska mācību programma, kas  trešo valstu valstspiederīgajiem ļaus apgūt latviešu valodu atbilstoši Eiropas valodu prasmes līmenim A1 un pēctecīgi A2, paralēli iegūstot zināšanas par Latvijas valsti, vēsturi, ģeogrāfiju un sabiedrisko dzīvi un veicinot indivīda integrāciju sabiedrībā. Mācību kurss orientēts uz apmācāmajiem, kuri pārvalda krievu valodu kā starpniekvalodu. Kopumā kursā paredzēts izveidot 40 interaktīvas valodas apguves nodarbības ar pašpārbaudes līdzekļiem. Izstrādātais elektroniskais latviešu valodas apguves kurss būs publiski pieejams Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Skolu portāla vidē.