Projekts “Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide”

esf

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēts projekts „Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 2010/0077/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/002)

2010. gadā LVA sāka Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta „Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 2010/0077/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/002) (turpmāk – Projekts) īstenošanu (vienošanās par projekta īstenošanu starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un LVA noslēgta 19.04.2010.), lai nodrošinātu pirmsskolas un sākumskolas, latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālo kompetenci un prasmju atjaunošanu atbilstīgi modernizētam mācību saturam un mūsdienīga izglītošanās procesa prasībām. Projekta ilgums bija 28 mēneši (2010. marts – 2012. jūlijs), un tā īstenošanas vieta – visi Latvijas plānošanas reģioni. Sākotnēji Projekta darbība tika plānota līdz 2011. gada 31.decembrim, bet 2010. gada beigās projekts tika pagarināts līdz 2012. gada 30.jūnijam. 2011. gadā tika veikti arī projekta grozījumi rezultatīvo rādītāju sadalījumā pa aktivitātēm un plānošanas reģioniem.

LVA sadarbības partneri projekta īstenošanā bija Latvijas Universitāte, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte.

Projekta attiecināmo izmaksu kopsumma bija 475 000 lati: 85% (403 750 lati) bija Eiropas Sociālā fonda finansējums, bet 15% (71 250 lati) valsts budžeta finansējums.

Pedagogu profesionālās pilnveides iespējas tika nodrošinātas trīs projekta aktivitātēs. Pedagogi projekta gaitā varēja papildināt savas zināšanas un prasmes:

  • klātienes tālākizglītības kursos;
  • tālmācības kursos;
  • radošās darbnīcās un pedagogu meistarklasēs.

Informācija par projekta rezultātiem šeit.

Projekta tālmācības vide MOODLE – http://85.254.218.38/

 

Kontaktpersonas

Metodiķe Anita Sniedze, e-pasts: anita.sniedze@valoda.lv, tālr. (+371) 67350762

Projekta vadītāja Indra Lapinska, e-pasts: indra.lapinska@valoda.lv, tālr. (+371)-67350760