Rekvizīti

Latviešu valodas aģentūra

Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011

Reģ. Nr. 90009113250

tālr.:67201680, fakss: 67201683

Bankas rekvizīti: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konta Nr.: LV28TREL215065202800B