Rekvizīti

Latviešu valodas aģentūra

Rīga, Meistaru iela 10–401, LV-1050

Reģ. Nr. 90009113250

tālr.:67201680, fakss: 67201683

Bankas rekvizīti: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konta Nr.: LV28TREL215065202800B