Eiropas Sociālā fonda projekts „Kompetenču pieeja mācību saturā”


Eiropas Sociālā fonda 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1. pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projekts „Kompetenču pieeja mācību saturā”

Projekta līguma numurs: 8.3.1.1/16/I/002

Projekta vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs

Projekta sadarbības partneris:
Latviešu valodas aģentūra

Pārējie sadarbības partneri:
Pašvaldības (80 izglītības iestādes aprobācijā), Daugavpils Universitāte, Latvijas Universitāte, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Liepājas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Strazdumuižas internātvidusskola – attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem.

Projekta īstenošanas termiņš: 17.10.2016.–16.10.2021.
LVA dalība projektā: 01.04.2017.–30.12.2021.; 05.07.2023. –30.11.2023.

Projekta kopējais finansējums: 18 458 382,00 EUR (Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 15 689 624,00 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums  2 768 758 EUR)

LVA daļa: 3 663 708,44 EUR

LVA projekta kontaktpersona:
Alda Ramāne
Tālr. 28665570
E-pasts: alda.ramane@valoda.lv

Par periodu 05.07.2023. –30.11.2023.
Indra Lapinska
Tālr. 28665570
E-pasts: alda.ramane@valoda.lv

Par projektu
Projekta apraksts: [PDF] Prezentācija: [PDF] Video „Skola 2030″ [Video] Informācija par mācību satura aprobācijas norisi [PDF] Kopsavilkums par projekta aktivitātēm [PDF] Projekta vietnes adrese – www.skola2030.lv
Projekta aktivitātes Facebook

Projekta mērķis: nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

Galvenās darbības
Mācību satura izstrāde.
Mācību satura ieviešanai nepieciešamo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde un aprobācija.
Mācību un metodisko līdzekļu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem izveidošana.
Diagnostikas instrumentu izstrāde.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu izstrāde un īstenošana.
Mācību satura aprobācijas un ieviešanas nodrošināšanas pasākumu organizēšana Latvijā.
Informācijas un publicitātes nodrošināšana.

Projekta plānotie rezultāti
Projekta rezultātā tiks radīti 83 mācību un metodiskais līdzekļi, tai skaitā 68 digitāli. Papildus vēl tiks izveidoti 22 mācību un metodiskie līdzekļi, tai skaitā Eiropas valodu portfelis un mācību un metodiskie līdzekļi integrētai pieejai mācību satura un valodu apguvei – CLIL. Projekta rezultātā tiks radīti arī 10 mācību līdzekļi izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un 5 integrēti mācību līdzekļi izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un dažādiem attīstības traucējumiem. Tiks izstrādāti dažādi diagnostikas instrumenti, tai skaitā 20 diagnosticējošie darbi, datorprogramma „Text to speech”, DIBEL NEXT testu diagnostikas rokasgrāmata u.c.
Profesionālās kompetences pilnveidē tiks iesaistīti vismaz 6000 pedagogu

LVA dalība projekta darbību īstenošanā
2. darbība „Mācību satura ieviešanai nepieciešamo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde un aprobācija”:
– mācību un metodisko līdzekļu satura un valodas integrētai apguvei izstrāde,
– metodisko un mācību līdzekļu izstrāde pedagogiem un skolēniem, īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē.
5. darbība „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu izstrāde un īstenošana”:
– pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu izstrāde,
– profesionālās kompetences pilnveide pedagogiem valodas un satura integrētai apguvei (CLIL),
– profesionālās kompetences pilnveide pedagogiem, īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē.
6. darbība „Mācību satura aprobācijas un ieviešanas nodrošināšanas pasākumu organizēšana Latvijā”:
– konferenču organizēšana Latvijā,
– atbalsta pasākumi pedagogiem, īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē.

LVA plānotie rezultāti projektā:

– izstrādāti un aprobēti 6 mācību un metodiskie līdzekļi mācību satura un valodas integrētas apguves īstenošanai (CLIL),

– izstrādāti 5 metodiskie līdzekļi pedagogiem, kas īsteno pirmsskolas un pamatskolas mazākumtautību izglītības programmas, kā arī vispārējās vidējās izglītības programmas un 5 mācību līdzekļi latviešu valodas apguvei skolēniem – pirmsskolā un sākumskolā,

– izstrādāts digitāls pašvērtēšanas un pašmācības rīks pedagogu profesionālajām vajadzībām latviešu valodas prasmes novērtēšanai un pilnveidei,

– izstrādāta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma valodas un satura integrētai apguvei (CLIL) un komunikatīvās kompetences attīstīšanai un  7 pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas pedagogiem, kuri strādā lingvistiski neviendabīgā vidē,

– izglītoti 45 pedagogi profesionālās kompetences pilnveidē (CLIL),

– izglītoti 4770 pedagogi profesionālās kompetences pilnveidē, īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē,

– organizētas 2 konferences pedagogu atbalstam, īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē,

– īstenoti 160 pieredzes apmaiņas, sadarbības un informatīvie pasākumi.