Kursi sākumskolas pedagogiem

Radošie sākumskolas skolotāji!

Paldies par Jūsu atsaucību! Grupa nokomplektēta!

Aicinām piedalīties Latviešu valodas aģentūras organizētajos pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos

Programma

 

Kursu norises laiks Kursu norises vieta
Latviešu valodas apguve sākumskolā: atbalsts pedagogam, strādājot lingvistiski neviendabīgā vidē (36 stundas) 11.06.2021.   9.00 – 14.30

15.06.2021.   9.00 – 14.30 18.06.2021.   9.00 – 14.30

17.08.2021.   9.00 – 14.30

24.08.2021.   9.00 – 14.30

Attālināti Zoom tiešsaite

Kursu dalībniekiem būs iespēja analizēt un izvērtēt valodas apguves stratēģijas, pilnveidot pieredzi darbam ar Eiropas valodu portfeli, caurviju prasmēm, daudzveidīgiem tekstiem, aktualizēt e-vides izmantošanas iespējas, plānot mācību saturu un tam atbilstošas variatīvas vērtēšanas metodes, modelēt un analizēt stundu atbilstoši lietpratībā balstītās pieejas un mācību satura pamatprincipiem, diskutēt par skolotāja lomas maiņu lietpratīgas izglītības kontekstā, rast ierosmes sadarbībai ar vecākiem, veidot integrētu valodas un mācību satura apguvi atbalstošu vidi.

 

Pieteikuma e-vēstulē sniedziet šādu informāciju par sevi:

Dalībnieka vārds, uzvārds Darbavietas nosaukums E-pasts Tālruņa  numurs
 

 

Kursi tiek īstenoti un finansēti Eiropas Sociālā fonda projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā” (līgums Nr. 8.3.1.1/16/1/002).

Lūdzam pieteikties dalībai kursos, sūtot informāciju par sevi uz e-pastu aivita.kutre@valoda.lv

25722083

 

Kontaktpersona:

LVA Izglītības daļas metodiķe Anita Sniedze

E-pasts: anita.sniedze@valoda.lv

Tālr. (+371) 67350762