Konference “Pirmais vārds”

Zinātnisko konferenci plānots veltīt valodu apguves jautājumiem pirmsskolā, valodas apguves procesiem bērnībā. Tas ir viens no Starptautiskās dzimtās valodas dienas (21. februāris) pasākumiem, kā arī akcijas „Pirmais vārds” noslēguma konference un Eiropas Valodu dienai (26. septembris) veltīts notikums.

Minētā akcija „Pirmais vārds” tika organizēta, lai rosinātu bērnu interesi par dzimto valodu, sekmētu valodas pilnveidi, atjaunotu stāstīšanas tradīciju, vienojot dažādu paaudžu cilvēkus ģimenē. Pirmsskolas izglītības iestādēs tika rīkotas dažādas valodiskās aktivitātes, lai bērnam radītu izpratni par to, ka vārdi „dzīvo” ne tikai sarunā, bet arī grāmatā, lai sekmētu valodas izjūtas veidošanos un valodas kompetenču pilnveidi klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas darbībās.

Lai valodiskajās aktivitātēs iesaistītu vecākus un vecvecākus, ģimenes tika rosinātas atcerēties kādus lingvistiski nozīmīgus notikumus – bērna pirmo īpašo vārdu vai situāciju, kurā izteikts kāds neparasts un līdz šim nelietots vārds vai izteiciens.

Ar šādu aktivitāšu palīdzību tiek attīstīta bērnu estētiskā uztvere un radoša domāšana, notiek personības emocionāla pilnveide jau agrīnā vecumā.

Konferencē piedalīties tiks aicināti pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, audzinātāji no akcijas „Pirmais vārds” dalībiestādēm, novadu un pilsētu izglītības pārvalžu metodiķi pirmsskolas izglītības jomā, Latvijas augstskolu, valsts un nevalstisko institūciju un organizāciju, kā arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji u.c. pirmsskolas izglītībā ieinteresētās personas.

 Zinātniskās konferences „Pirmais vārds” organizatori — Latviešu valodas aģentūra un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, kurā darbojas Bērnu valodas pētījumu centrs.

Starptautiskajai dzimtās valodas dienai un Eiropas Valodu dienai veltīta konference „Pirmais vārds”
25.09.2009.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Aktu zāle
Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083

Darba kārtība:

9.45-10.15

Konferences dalībnieku reģistrācija

10.15-10.45

Konferences atklāšana

IZM ministres prof. T. Koķes, RPIVA rektores prof. D. Markus,

LVA direktora prof. J. Valdmaņa un UNESCO LNK ģenerālsekretāres D. Baltiņas uzruna

11.30-11.45

Kad un kā atskan pirmais vārds?

S. Tūbele, Dr. paed., RPIVA, LU

11.45-12.00

Mums ir nākotne

D. Markus, Dr. habil. philol., RPIVA

12.00-12.15

Lasītprasmes attīstīšanas pirmsskolā un sākumskolā pēctecība

A. Miesniece, VISC, pirmsskolas un sākumskolas izglītības satura speciāliste

12.15-12.30

Bērnu latviešu kā otrās valodas prasmes līmenis, sākot mācības skolā

S. Mickeviča, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Bilingvālās izglītības centra vadītāja

12.30-12.45

Bērnu komunikācija 1. klasē

A. Kauliņa, Mg. psych., RPIVA

12.45-13.00

Runātprieks vecākiem un runas prasmes bērnam

A. Tauriņa, Dr. paed., RPIVA, pirmsskolas izglītības iestāde „Austriņa”

13.00-14.00

Pārtraukums

14.00-14.15

Valoda kā fantāzijas avots datorlaikmetā

A. Jundze, rakstnieks

14.15-14.30

Pirmsskolas vecuma bērnu radošuma izpausmes latviešu valodā

A. Bāliņa, pirmsskolas izglītības iestāde „Akmens ligzda”, Cēsis

14.30-14.45

Rotaļlietu vārdi un bērna pieredze

I. Krīgere, pirmsskolas izglītības iestāde „Krācītes”, Valmiera

14.45-15.00

Kā runā latviešu bērni Latvijā un citur

L. Balčūne, pirmsskolas izglītības iestāde „Ābecītis”, izglītības metodiķe, Rīga

15.00-16.00

Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltītās akcijas „Pirmais vārds” noslēgums, LVA un UNESCO LNK pārstāvji

Pirmsskolas bērnu darbu izstādes „Pirmais vārds” apskate