Izdots metodiskais līdzeklis latviešu valodas kā svešvalodas apguvei