Aicinām pedagogu kolektīvus pieteikties pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumu organizēšanai

PIEREDZES APMAIŅAS UN SADARBĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI STARP SKOLĀM 2020. GADĀ

(Pasākumus organizē ESF projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” (Nr.8.3.1.1/16/I/002) sadarbības partneris Latviešu valodas aģentūra)

Latviešu valodas aģentūra (LVA) aicina pirmsskolas izglītības iestādes un skolu (1.–9. klase) pedagogu kolektīvus pieteikties pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumu (kopā 3 aktivitātes) organizēšanai.

Pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumu mērķis ir atbalstīt izglītības iestādes pakāpeniskā pārejā uz mācībām valsts valodā, sekmēt latviešu valodas apguvi un Latvijas kultūras izziņu pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, pilnveidot pedagogu latviešu valodas prasmes un latviešu valodas lietojumu ikdienā lingvistiski neviendabīgā vidē, kā arī veicināt ilgtspējīgu sadarbību starp izglītības iestādēm.

Sadarbību paredzēts plānot starp divām izglītības iestādēm, savstarpēji vienojoties par sadarbības plānu trīs dažādās aktivitātēs līdz 31. maijam.

Iespējamā izglītības iestāžu sadarbība:

sadarbojas izglītības iestāde (pirmsskola ar pirmsskolu, pirmsskola ar skolu vai skola ar skolu), viena no tām īsteno mazākumtautību izglītības programmu, otra – izglītības programmu valsts valodā vai izglītības programmu valsts valodā un mazākumtautību izglītības programmu (divplūsmu skola).

Sadarbībā paredzēts piedalīties vieniem un tiem pašiem divdesmit pedagogiem no abām izglītības iestādēm visās 3 aktivitātēs:

 

Aktivitātes nosaukums Ilgums Dalībnieki Pasākums
METODISKĀ

SAGATAVOŠANĀS DIENA

4 x 45 min. skolas administrācija un skolotāji pedagogi iepazīstas, dalās pieredzē, iepazīstinot ar abu izglītības iestāžu darbību, izraugās, kurus svētkus svinēt kopā vai sadarboties kādā citā aktivitātē, vienojas par nepieciešamo metodisko materiālu izstrādi pasākumam un skolēnu piesaisti
RADOŠĀ

SAGATAVOŠANĀS

DARBNĪCA

4 x 45 min. skolotāji un skolēni pedagogi kopā ar abu izglītības iestāžu bērnu grupu/skolēnu klasi piedalās radošajā darbnīcā, sagatavojoties sadarbības pasākumam
SVĒTKU SVINĒŠANA/

SACENSĪBAS/

KONKURSS/ VIKTORĪNA

u. tml.

4 x 45 min. skolas administrācija, skolotāji, skolēni un vecāki pedagogi kopā ar abu izglītības iestāžu bērnu grupu/skolēnu klasi piedalās kopīgu svētku svinēšanā (izglītības iestāžu bērnu kopīgas ludziņas iestudēšana un izrāde vecākiem/ skolēniem; abu izglītības iestāžu bērnu kopīga koncerta sagatavošana; sacensību vai konkursa rīkošana u. tml.)

 

LVA nodrošina:

  • sadarbības pasākuma vadītāja pakalpojuma samaksu;
  • dažādus metodiskā atbalsta veidus pēc savstarpējas vienošanās;
  • informāciju par citām LVA darbībām projektā;
  • projektā izstrādāto mācību un metodisko līdzekļu ieviešanas semināru jūsu izglītības iestādē (pēc nepieciešamības);
  • nepieciešamās kancelejas un rekvizītu apmaksu sadarbības pasākuma aktivitāšu īstenošanai (LVA neapmaksā elektronikas, apģērbu, sporta vai mūzikas inventāra iegādi).

Sadarbības pasākuma vadītāja darba uzdevumi:

  • koordinēt izglītības iestāžu sadarbību visu 3 aktivitāšu organizēšanā;
  • iepazīstināt un sistemātiski informēt abu izglītības iestāžu kolektīvus par sadarbības pasākuma aktivitāšu norisi;
  • atbildēt par sadarbības pasākuma popularizēšanu un realizāciju atbilstoši pasākuma norises plānam;
  • pasākumu noslēdzot – iesniegt dalībnieku parakstu lapas un darba kārtību (par katru aktivitāti atsevišķi).

 

LVA izskatīs saturiski un tehniski atbilstoši noformētus pasākumu pieteikumus to iesniegšanas kārtībā (netiks izskatīti to izglītības iestāžu pieteikumi, kuros šī projekta sadarbības pasākumi ir jau īstenoti). 2020. gadā tiek atbalstīti 5 sadarbības pasākumi. LVA izsniegs izglītības iestāžu darbiniekiem apliecinājumu par dalību sadarbības pasākumā. Lai iegūtu apliecinājumu, nepieciešama dalība visās 3 aktivitātes.

Lūdzu pieteikumu (1. pielikums) sūtīt LVA metodiķei Martai Balodei uz e-pastu marta.balode@valoda.lv līdz 2020. gada 31. janvāra plkst. 16.00.

Jautājumu gadījumā varat sazināties ar LVA metodiķi Martu Balodi, tālrunis 67201686, e-pasts marta.balode@valoda.lv.

Nr.8.3.1.1/16/I/002

Kompetenču pieeja mācību saturā

6.9. apakšdarbība „Atbalsta pasākumi pedagogiem,

īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē”