Agency’s Bank Account Specifications

Latviešu valodas aģentūra

Meistaru iela 10, Rīga, LV-1050

tālr.:67201680, fakss: 67201683

Reģ. Nr. 90009113250

Bankas rekvizīti: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konta Nr.: LV28TREL2150652007000