Projekts „Latviešu valodas apguves pieejamība veiksmīgai saziņai, integrācijai un naturalizācijai”

Nr.IF/ 2011/1.a/2

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2011.  gada programmas projekts

Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējums

Latviešu valodas aģentūra 2013. gada 19. decembrī sākusi projekta „Latviešu valodas apguves pieejamība veiksmīgai saziņai, integrācijai un naturalizācijai” īstenošanu Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2011. gada programmas aktivitātē „Izglītības vai adaptācijas programmu attīstība un īstenošana ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu trešo valstu pilsoņu integrāciju, t.sk., programmas īpašām trešo valstu valstspiederīgo grupām”. Projekta mērķis ir piedāvāt trešo valstu valstspiederīgajiem iespējas inovatīvi apgūt latviešu valodu, tā sekmējot viņu veiksmīgu integrāciju Latvijas sabiedrībā un naturalizāciju. Projekta laikā valodas apguvējiem tiks nodrošināti mācību materiāli un piedāvāti dažādi integrāciju veicinoši pasākumi; tiks sekmēta arī uzņemošās sabiedrības, respektīvi, Latvijas iedzīvotāju, līdzdalība projekta norisēs.

Projekta aktivitātē „Atbalsta platforma trešo valstu valstspiederīgajiem Atvērsim vārtustiks izveidotas un rādītas televīzijā sešas videostundas latviešu valodas apguvei ģimenēm ar bērniem; tiks organizētas informatīvās dienas 5 Latvijas reģionos; paralēli latviešu valodas apguvei tiks piedāvāta radoši izpausties dažādos integrāciju sekmējošos konkursos un pasākumos; tiks organizēta vasaras nometne Latvijas un trešo valstu valstspiederīgo bērniem un vecākiem.

Projekta aktivitātē „Portāla www.sazinastilts.lv latviešu valodas mācību resursu pilnveide” tiks izstrādāts mācību palīglīdzeklis – valodu portfelis – 3 valodās ar interaktīviem uzdevumiem latviešu valodas prasmes līmeņa (A1, A2) noteikšanai. Portālā www.sazinastilts.lv tiks papildināta daudzvalodu tulkojošā vārdnīca, tiks izveidotas 5 videointervijas un 5 videoekskursijas valodas apguvei, kā arī piedāvāti 24 teksti lasīšanai ar uzdevumiem un izveidoti metodiskie ieteikumi darbam ar izstrādātajiem mācību materiāliem.

Projekta aktivitātē „Atbalsts Latvijas kultūras un valodas apguvei” tiks organizēti valodas un integrācijas kursi (apjoms – 120 stundu, klātienes un neklātienes nodarbības) un naturalizācijas kursi (apjoms – 120 stundu, klātienes un neklātienes nodarbības), kā brīvprātīgos iesaistot un tālākizglītojot arī vietējos iedzīvotājus.

Projekta sadarbības partneris: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA).

Projekta ilgums: 7 mēneši.

Projekta īstenošanas komanda

  1. Projekta vadītāja – Ērika Pičukāne
  2. Projekta grāmatvede – Jana Losberga
  3. Projekta konsultante mācību un mācību metodiskajos jautājumos – Vineta Vaivade 
  4. Projekta redaktore, korektore – Inita Vītola
  5. Projekta portāla interaktīvo aktivitāšu organizatore – Velga Līcīte
  1. Projekta aktivitāšu vadītājas – Liene Valdmane, Aija Otomere, Dace Dalbiņa
  2. Projekta asistentes – Marta Balode, Anita Sniedze, Gunta Kļava

„Latviešu valodas apguve trešo valstu valstspiederīgajiem” mācību kursa pieaugušajiem integrācijas sabiedrībā veicināšanai programma. 

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja Ērika Pičukāne

Tālr.: 67350764

E-pasts:  erika.picukane@valoda.lv

www.valoda.lv