Bēgļu un patvēruma meklētāju interaktīvā elektroniskā latviešu valodas apguves mācību kursa papildinājums izglītības pieejamības veicināšanai

Mēs īstenojam Eiropas bēgļu fonda līdzfinansētu projektu

image003 image004 image005

 

Projekta nosaukums:
Bēgļu un patvēruma meklētāju interaktīvā elektroniskā latviešu valodas apguves mācību kursa papildinājums izglītības pieejamības veicināšanai.

Projekta īstenotājs:

A/s „Datorzinību centrs”

Projekta sadarbības partneris:

Latviešu valodas apguves valsts aģentūra

Projekta mērķis:

Izstrādāt latviešu valodas līmenim A2 atbilstošu elektronisku valodas apguves kursu, lai veicinātu mērķa grupas piekļuvi izglītībai un profesionālo iemaņu apguvei.

Projekta kopējās izmaksas ir:

73 128 LVL

Projekta īstenošanas periods:

01.01.2009. – 31.12.2009.

Finansējuma avoti:

  •  Eiropas bēgļu fonda līdzekļi;
  •  Valsts budžeta līdzekļi;
  • A/s „Datorzinību centrs” līdzekļi;

Mērķa grupa:

Bēgļi un patvēruma meklētāji
Bēgļi un patvēruma meklētājiem tiek piedāvāta iespēja apgūt latviešu valodu līmenī A2, nodrošinot pieeju izglītībai latviešu valodā, tādejādi tie spētu pilnveidot profesionālās iemaņas un līdz ar to veiksmīgāk integrētos jaunajā mītnes zemē.

Vispārīgā informācija par projektu:
Latviešu valodas apmācību kursa saturu izstrādā Latviešu valodas apguves valsts aģentūra un a/s Datorzinību centrs speciālisti, kuri jau ir veikuši apmācību kursa izstrādi bēgļiem un patvēruma meklētājiem. Šis apmācību kurss būs turpinājums iepriekšējā projektā realizētajai mācību programmai, kura deva iespēju tā mērķa auditorijai apgūt latviešu valodu A1 līmenī. Plānots, ka šis mācību kurss būs paredzēts latviešu valodas apguvei līmenī A2. Mācību programmā tiks izmantota arī iepriekšējā projekta laikā izveidotā leksikona un rakstības apguves moduļa funkcionalitāte, ievietojot šajā modulī jaunajam valodas līmenim atbilstošu saturu. Kursa sagatavošanas rezultātā iegūtais nodevums būs vienots elektronisks resurss HTML un SCORM standartizētos datu apmaiņas formātos, gatavs publicēšanai Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra „Mucenieki” elektronisko apmācību sistēmas vidē un uz optiskajiem datu nesējiem. Katrai mācību kursa nodarbībai tiks izveidoti pašpārbaudes un zināšanu kontroles testi, nodrošinot iespēju izsniegt sertifikātu par kursa materiāla apguvi sekmīga testa nokārtošanas gadījumā.