Noslēgušies Latviešu valodas aģentūras rīkotie kursi tālākizglītotājiem

Noslēgušies Latviešu valodas aģentūras rīkotie kursi „Tālākizglītotāju profesionālās kompetences pilnveide latviešu valodas un literatūras metodikā” (70 stundas), kuros piedalījās latviešu valodas un literatūras skolotāju tālākizglītotāji, kā arī latviešu valodas kursu vadītāji no visiem Latvijas reģioniem.

Šīs programmas mērķis ir pilnveidot skolotāju tālākizglītotāju profesionālo kompetenci izglītības un valodas politikas un efektīvas komunikācijas jautājumos, kā arī iepazīstināt ar aktualitātēm un pārmaiņām izglītības saturā. Tā kā 2009./2010. mācību gadā vidusskolā sākta jauno vidējās izglītības standartu latviešu valodā un literatūrā īstenošana (MK noteikumi Nr.715 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem”), latviešu valodas un literatūras skolotājiem jābūt gataviem strādāt ar pilnveidoto izglītības saturu.

Tālākizglītotāju semināros 2010. gada 27. februārī, 20. martā, 10. aprīlī, 15. maijā, 28. jūnijā un 18.,19. augustā skolotāji izglītojās, klausoties lekcijas par izglītības filozofijas (Dr.paed. Zanda Rubene), literatūras un valodas filozofijas jautājumiem ( Mag.philol. Ieva Kolmane), pilnveidojot zināšanas par kooperatīvo mācīšanos pozitīvas komunikācijas sekmēšanai (Dr.psych. Ineta Tunne) un Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm moderno valodu mācīšanas jomā (Dr. philol. Arvils Šalme), kā arī iepazīstoties ar valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību (Mg. philol. A. Lazareva).

Skolotāji kopā ar Skaidrīti Lasmani (Dr. phil.) diskutēja par vērtību komunikāciju 21. gadsimta kultūrā un kopā ar A. Skalbergu (Mg.paed.) meklēja ceļu, kā skolas laikā literatūras stundās veidot lietpratīgu lasītāju.

Tālākizglītotāji Dr. paed. Z. Anspokas vadībā veidoja pedagogu profesionālās pilnveides programmas un noslēguma seminārā tās prezentēja pārējiem kursantiem. Skolotāji varēja pārliecināties par kolēģu radošo garu un profesionalitāti. Priecājamies par visiem 47 tālākizglītotājiem, kas bija gatavi pusgada garumā izglītoties un tagad ir gatavi dalīties ar citiem savā pedagoģiskajā pieredzē, vadot tālākizglītības kursus.