Mācību satura un valodas integrēta apguve 6 mācību priekšmetos (vēsturē, bioloģijā, matemātikā, ekonomikā, literatūrā, kulturoloģijā)

Cienījamie skolotāji!

Latviešu valodas aģentūra izsludina pieteikšanos skolas kolektīvam uz profesionālās pilnveides programmu Mācību satura un valodas integrēta apguve 6 mācību priekšmetos (vēsturē, bioloģijā, matemātikā, ekonomikā, literatūrā, kulturoloģijā)” (60 stundas) ESF līdzfinansētajā projektā „Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide”.

Programmas mērķis ir nodrošināt bilingvālo mācību pedagogu tālākizglītotāju (multiplikatoru) profesionālās kompetences pilnveidi mūsdienīga mācību satura un valodas integrētās apguves sekmēšanai atbilstīgi modernizētam mācību saturam.

 

Piedāvātās tēmas:

  • Mācību organizācijas un vadības pamati “Moodle” e-vidē.
  • Mūsdienīga vispārējā izglītība un integrēta satura un valodas apguve (ISVA).
  • Mūsdienīga valodu apguve.
  • Latvijas skolotāju pieredze integrētā satura un valodas apguves īstenošanā, mācību materiālu izstrāde un analīze.
  • Integrētas satura un valodas apguves īstenošana — pieeja, metodes, metodiskie paņēmieni.

 

Kursi tiks īstenoti 5 Latvijas reģionos — Rīgas, Latgales, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales reģionā. Kopīgs ievadseminārs un noslēguma seminārs dalībniekiem no visiem reģioniem notiks Rīgā. Grupā no viena reģiona paredzēts izglītot 10 cilvēkus.Uz tālākizglītības kursiem tiek aicināti vienas skolas pārstāvji: no katra plānošanas reģiona 2 skolas. Katrā skolas komandā jābūt 5 dalībniekiem:

  • metodiķim /skolas administrācijas pārstāvim,
  • 3 priekšmetu skolotājiem (vēstures, bioloģijas, matemātikas, ekonomikas, literatūras un / vai kulturoloģijas skolotāji),
  • svešvalodas (vēlams angļu valodas) skolotājam.

 

Lūdzam pievienot arī skolas vadības apliecinājumu par telpu (arī datorklases) nodrošinājumu šo kursu norisei savā reģionā.

 

Pieteikumu kursiem var sūtīt līdz 2010. gada 15. oktobrim.

Pieteikuma veidlapa dalībniekiem

 

Kontaktpersonas:                              

Projekta 1. aktivitātes vadītāja Ilze Auziņa: mob. tālr.( +371) 26600967

Projekta satura ieviešanas koordinatore Anita Sniedze: tālr. ( +371) 67350762