Latviešu valodas, literatūras, bilingvālo mācību, pirmsskolas un sākumskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveide

Cienījamie skolotāji!

Latviešu valodas aģentūra izsludina pieteikšanos uz profesionālās pilnveides programmām projektā ESF līdzfinansētajā projektā „Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide”

Informācija par projektu

2010.gada 19.aprīlī Valsts izglītības attīstības aģentūra un Latviešu valodas aģentūra parakstīja vienošanos par Eiropas Sociālā fonda projekta  „Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide” (identifikācijas Nr. 2010/0077/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/002) īstenošanu.

Projekta mērķis ir nodrošināt pirmsskolas un sākumskolas, latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālo kompetenci un prasmju atjaunošanu atbilstīgi modernizētam mācību saturam un mūsdienīga izglītošanās procesa prasībām.

Projektā īstenojam trīs aktivitātes:

 1. aktivitātē pedagogu profesionālā pilnveide tiek nodrošināta tradicionālā tālākizglītības kursu formā, piedāvājot skolotāju izvēlei 17 programmas.
 2. aktivitātē tiek sagatavoti tālākizglītotāji divās kombinētas klātienes un tālmācības programmās:
  1. mūsdienīga mācību satura un valodas integrētā apguve (CLIL) atbilstoši modernizētam mācību saturam (60 stundas)
  2. latviešu valodas skolotāju profesionālās kompetences pilnveide tālmācības formā atbilstoši mūsdienīga izglītošanās procesa prasībām (120 stundas).
 3. aktivitātē skolotājiem piedāvāta iespēja piedalīties:
  1. radošajās darbnīcās, apgūstot programmu „Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide latviešu valodas un literatūras, kā arī citu mākslas jomas priekšmetu satura īstenošanai” (36 stundas – pedagogu radošās darbnīcas vasarā);
  2. pedagogu meistarklasēs, kur radošākie latviešu valodas un literatūras, kā arī bilingvālo mācību skolotāji dalīsies savā pieredzē.

Projekta ilgums ir 22 mēneši (2010. marts – 2011. decembris), un tā īstenošanas vieta – visa Latvija.

Projekta sadarbības partneri ir Latvijas Universitāte, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte.

 

Projekta attiecināmo izmaksu kopsumma ir 475 000 lati: 85% (403 750 lati) ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15% (71 250 lati) ir valsts budžeta finansējums.

Projektā piedāvātās pedagogu profesionālās pilnveides programmas:

 1. Mazākumtautību skolotāju profesionālās kompetences pilnveide mācību satura īstenošanai latviešu valodā (60 stundas).
 2. Latviešu valodas (LAT2) mācības pirmsskolā un sākumskolā (36 stundas).
 3. Bilingvālās mācības pirmsskolā un sākumskolā (36 stundas).
 4. Tekstveide un darbs ar tekstu latviešu valodas stundās vidusskolā (12 stundas).
 5. Daudzveidīgas metodiskas pieejas literatūras virzienu apguvē (12 stundas).
 6. Leksikoloģijas un frazeoloģijas apguve pamatskolā un vidusskolā (12 stundas).
 7. Mūsdienu ārzemju literatūra un mācīšanas metodika (12 stundas).
 8. Mūsdienīga latviešu valodas stunda (12 stundas).
 9. Literatūras apguves veicināšana mazākumtautību izglītības programmās pamatskolā (12 stundas).
 10. Tekstveides jautājumi pamatskolā (12 stundas).
 11. Mūsdienīga literatūras stunda (12 stundas).
 12. Mācīšanās un domāšanas prasmju attīstīšana latviešu valodas stundās (12 stundas).
 13. Teātris kā līdzeklis dramaturģijas mācībās (12 stundas).
 14. Valodas kultūras aktuālie jautājumi (12 stundas).
 15. Individualizēta pieeja latviešu valodas apguvei (12 stundas).
 16. Aktuālas tendences jaunākajā latviešu literatūrā (12 stundas).
 17. Literārā teksta interpretācija skolā (12 stundas).
 18. Atjaunotā LAT2 (latviešu valoda kā otrā valoda) mācību satura īstenošana pamatskolā (12 stundas).
 19. Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide latviešu valodas un literatūras, kā arī citu mākslas jomas priekšmetu satura īstenošanai (36 stundas – pedagogu   radošās darbnīcas vasarā).

 

Lai sekmīgi īstenotu projektā izvirzītos uzdevumus un nodrošinātu visu Latvijas reģionu skolotāju aktīvu līdzdalību, kā arī savlaicīgi plānotu darbu, lūdzam visus interesentus pieteikties uz projekta 1. un 3. aktivitātē plānotajām tālākizglītības kursu programmām.

 

Kursi tiks īstenoti 5 Latvijas plānošanas reģionos – Rīgas, Latgales, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales plānošanas reģionos – saskaņā ar pieprasījumu.

Pieteikties uz tālākizglītības kursiem ir iespējams gan kolektīvi (pie novadu metodiskā darba organizatoriem, skolu vadītājiem), gan individuāli (pieteikuma forma LVA mājas lapā: www.valoda.lv). Grupā plānoti 15 – 25 cilvēki.

Ja skolotājs vēlas pieteikties uz vairākām programmām, lūdzam pieteikumā minēt kursus prioritārā secībā (sākot ar nozīmīgāko). Lai nodrošinātu tālākizglītības iespējas visiem skolotājiem, priekšroka tiks dota tiem skolotājiem, kas projektā iesaistīsies pirmo reizi.

{attachments 303}  

 

Latviešu valodas aģentūrā Lāčplēša ielā 35-5, LV- 1011

E-pasts: skaidrite.ivanisaka@valoda.lv

Fakss: (+371) 67201683

 

Kontaktpersonas:

Projekta 1. aktivitātes vadītāja Skaidrīte Ivanišaka: mob. tālr.( +371) 28644672

Projekta satura ieviešanas koordinatore Anita Sniedze: tālr. ( +371) 67350762