Pedagogu tālākizglītība

Viena no svarīgākajām Latviešu valodas aģentūras funkcijām ir sniegt atbalstu latviešu valodas apguves, mācīšanas metodikas un starpkultūru komunikācijas jomā. Latviešu valodas aģentūra pilnveido latviešu valodas un bilingvālo mācību pedagogu profesionālo kompetenci atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 (28.10.2014.) “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību” un saskaņā ar Latviešu valodas aģentūras Nolikuma 4.2 un 4.3 punktu.