Izstrādāti priekšlikumi mācību programmu pilnveidošanai

Izstrādāti priekšlikumi mācību priekšmeta “Latviešu valoda un literatūra” mazākumtautību izglītībā standarta grozījumiem pamatizglītības otrajā posmā un pilnveidoti pieci mācību programmu paraugi.

ESF projektā „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai” ir izstrādāti priekšlikumi mācību priekšmeta “Latviešu valoda un literatūra” mazākumtautību izglītībā standarta grozījumiem pamatizglītības otrajā posmā (7. – 9.klase) un pilnveidoti mācību programmu paraugi mācību priekšmetos latviešu valoda un literatūra – 7-9 klasei, vispārējā vidējā izglītībā un profesionālajā vidējā izglītībā.

Lai iepazītos ar projektā izstrādātajiem priekšlikumiem mācību priekšmeta “Latviešu valoda un literatūra” mazākumtautību izglītībā standarta grozījumiem un pilnveidotajiem mācību programmu paraugiem, apmeklējiet – http://www.bilingvals.lv/lat/aktualitates_read.php?id=21&from=0

Priekšlikumi standarta grozījumiem un pilnveidotie mācību programmu paraugi izstrādāti projekta 1.aktivitātē “Valsts valodas programmu pilnveide, mācību materiālu izstrāde pilnveidotajam mācību saturam un to aprobācija”.

LVA ESF projektu „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai” īstenošanu uzsāka 2009. gada septembrī. Projekta mērķis ir sniegt metodisku atbalstu pedagogiem vispārējā un sākotnējā profesionālajā izglītībā valsts valodas mūsdienīgai apguvei un bilingvālo mācību sekmīgai īstenošanai. Projekts tiek īstenots visā Latvijā laika posmā no 2009. gada septembra līdz 2012. gada janvārim.

“Latviešu valoda un literatūra”

Precīzāka informācija pa tālruni 67350763 vai e-pastu ieva.galuza@valoda.lv