Izdots piektais populārzinātnisku rakstu krājums

ValodasPrakse5„Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi”

2010. gadā izdots jau šī krājuma 5. numurs. Šoreiz – nelielās jubilejas gadā – jaunā Kristapa Rozīša darinātā vizuālajā ietērpā. Populārzinātniskā rakstu krājuma satura izstrādātāji – Liepājas Universitātes Latviešu valodas katedra atbildīgās redaktores Dr. philol. Lindas Lauzes vadībā.

 

 Latviešu valodas aģentūra 2005. gadā, turpinot savulaik regulāri iznākušo „Latviešu valodas kultūras jautājumu” tradīciju, izdeva pirmo populārzinātnisko rakstu krājumu „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi”.

 Kā norādīts anotācijā, krājuma 5 nodaļās ievietoti desmit raksti par aktuāliem latviešu valodas prakses jautājumiem – „.. zilbes uzsvaru citvalodu personvārdos, valodas līdzekļu lietojumu reklāmā, uzrunas etiķetes ievērošanu pusaudžu runā, heraldiskā apraksta īpatnībām, pārmērīgu īpašības vārdu ārprātīgs, dulls, nenormāls un traks izmantojumu publiskajā saziņā, divdabju funkcionēšanu preses valodā, terminu darināšanas problēmām”.

Arī šajā rakstu krājumā tāpat kā iepriekš ievietotas Latviešu valodas aģentūras speciālistu sagatavotās valodas konsultācijas, kurās būs iespēja izlasīt gan to, ko īsti varam „piemetināt”, vai mums ir nepārtikas preces, vai mūs kaut kas „priecē” vai „iepriecina”, ko īsti pasakām, lietojot sarunvalodā tik populāro frāzi „pa lielam” un daudz ko citu interesantu. Uzziņu materiālā apkopoti dati par 2009. gada izdevumiem valodniecībā, kā arī ievietota informācija par jaunāko Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas darbā.

Kā vienmēr ar interesi varēs lasīt humora lappusītē „Tā raksta.. Tā runā…” ievietotos lingvistiskos kuriozus ar karikatūrista Jāņa Kārkliņa zīmējumiem. Nu vai nav jauks jaunveidotais teiciens, kas izlasīts maršruta taksometra salonā: „Jo klusāk runāsi, jo tālāk brauksi.” Var arī pārfrāzēt – jo vairāk lasīsi, jo precīzāk rakstīsi…

Populārzinātnisko rakstu krājuma „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi” 5. numuru (Atb. red. Linda Lauze. Rīga : SIA „Arona Baltica”, 2010, 113 lpp.) interesenti varēs iegādāties Latviešu valodas aģentūrā, savukārt Latvijas publiskās bibliotēkas un ar latviešu valodas apguvi un izpēti saistīto augstāko mācību iestāžu bibliotēkas Latvijā un ārzemēs u.c. institūcijas izdevumu, kā iepriekš, saņems bez maksas.

Ļoti ceram, ka šajā krājuma numurā ikviens lasītājs atradīs sev ko jaunu un interesantu, pārdomas vai diskusijas rosinošu.

Latviešu valodas aģentūra jau sākusi darbu pie nākamā – sestā – populārzinātniskā rakstu krājuma „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi” izveides, kuru plānots izdot 2011. gadā.

 

Inita Vītola

LVA Valodas attīstības daļas vadītāja

inita.vitola@valoda.lv; 67201684